Yedi Adet İşyeri ile Beş Adet Arsa ve Tarla Taşınmazların Satış İhalesi

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

YEDİ ADET İŞYERİ İLE BEŞ ADET ARSA VE TARLA NİTELİĞİNDEKİ

TAŞINMAZLARIN SATIŞ İŞİNE AİT İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki Listede belirtilen Taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca listede belirtilen İhale Usulleri ile Satış ihalesi yapılacaktır.

2- Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı, ihale usulü belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmazlar Bolu Belediye Başkanlığınca Belediyemiz Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır.

3- İhale 05.11.2019 Salı günü saat 14:00 ve Müteakiben Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 (ikiyüzellilira) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi bolu.bel.tr adresinden bedelsiz olarak görebilir.

5- İstekliler Geçici teminat bedelini en geç ihale günü saat 13:30’a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihalesine girecek her taşınmaz mal alımı için ayrı ayrı Geçici teminat yatırılması gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını geri alabilirler.

6- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

  • Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi.
  • Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.
  • Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü (noter tasdikli).
  • İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi.
  • Tebligat için adres beyan belgesi.
  • Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
  • İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu.
  • 250,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu.
  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.
  • Taşınmaz Mal satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)

7- İstekliler dosyalarını ihale günü saat 13:30’a kadar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

8- Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Ulusal saat ayarı esas alınır.

9- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan Olunur.

 

1-BÜYÜKCAMİ MAH. 3318 ADA 3 PARSEL 2 NOLU İŞYERİ

2-BÜYÜKCAMİ MAH. 3318 ADA 1 PARSEL 4 NOLU İŞYERİ

3-BÜYÜKCAMİ MAH. 3318 ADA 1 PARSEL 8 NOLU İŞYERİ

4-BÜYÜKCAMİ MAH. 3318 ADA 1 PARSEL 9 NOLU İŞYERİ

5- BÜYÜKCAMİ MAH. 3318 ADA 3 PARSEL 4 NOLU İŞYERİ

6- BÜYÜKCAMİ MAH. 3318 ADA 3 PARSEL 5 NOLU İŞYERİ

7- BÜYÜKCAMİ MAH. 3318 ADA 3 PARSEL 6 NOLU İŞYERİ

1-KARAKÖY MAH. 0 ADA 1779 PARSEL ARSA

2-ÇAKMAKLAR MAH. 0 ADA 140 PARSEL TARLA

3-PAŞAKÖY MAH. 0 ADA 5241 PARSEL ARSA

4-PAŞAKÖY MAH. 2138 ADA 6 PARSEL ARSA

5-SALIBEYLER MAH. 0 ADA 856 PARSEL ARSA

 

 

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.