E - Pano

18. Madde ;

Yasal Gerekçe ; 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ;Madde 8 b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.“ yayımlanmaktadır.

18 . Madde Yönetmeliği 25. madde gereğince; “Parselasyon planları bir ay müddetle onaylayan idaresine göre belediyede ya da valilikte askıya çıkarılır ve eş zamanlı olarak internet sitesinde yayımlanır.” … denilmekte olup askı süreci dolan ilan sitemizden kaldırılacaktır.

Diğer Konular ; 18. Madde uygulamaları haricinde yayımlanan ve süresi biten ilanlar yayımdan kaldırılacaktır. Süresiz yayımlanacak ilanlara buradan ulaşabilirsiniz.

 

İlanlar