Led Ekran Kurulumu ve İşletilmesi İhalesi

İHALE İLANI

1- Bolu Belediye Başkanlığı yetki sınırları dahilinde 22 adet çeşitli belirtilen mahallelerde, 10 adet çeşitli otobüs duraklarında ve 110 adet Bolu Belediye Başkanlığına bağlı özel halk otobüslerinin iç kısmında Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere haiz elektronik uzaktan kumanda edilebilir LED ekran internet erişim ağına bağlı duyuru ve reklam cihazlarının kurulup 10(On) yıl boyunca işletilip ihale süresi sona erdiğinde çalışır vaziyette Bolu Belediye Başkanlığına devredilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile 10(On) yıllık kiraya verilecektir.

2- İhale 02.03.2021 Salı günü saat 14:00’ de Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- Söz konusu kiralama işi aylık kira bedeli 39.500,00TL(Otuzdokuzbinbeşyüz)TL+KDV ve Geçici teminatı 150.000,00(yüzellibin)TL’dir.

4- İhalede artırımlar 100.00(yüz)TL ve Katları halinde olacaktır.

5- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri www.bolu.bel.tr internet adresinden ücretsiz olarak görülebilir. Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00(bin)TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

6- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A- Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar:

a. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi,

b. Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekaleten İştirak Ediyorsa İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekaletname Ve Vekilin İmza Beyannamesi,

c. Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından belge,

d. İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

e. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,

f. Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir.

g. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

h. İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları 150.000,00TL geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu(en az 60(atmış) gün süreli).

i. 1.000,00TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu.

j. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

k. İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır.

B- Dış Zarfın Sunulması:

l. Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.

m. İstekliler dosyalarını ihale günü saat 13:00’ e kadar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

7- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

 

Led Ekran Kurulumu ve İsletilmesi İhalesi İdari Şartnamesi.pdf (81 indirme)

 

Led Ekran Kurulumu ve İsletilmesi İhalesi Teknik Şartnamesi.pdf (79 indirme)

 

 

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.