“Yeni Hal” Market ve Çay Ocağı İhalesi

İHALE İLANI

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULAR

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait Tapunun Yazıören Köyü 3185 Ada, 1 Parselinde kayıtlı Sebze ve Meyve Toptancı Hal içi Merkez/BOLU adresinde bulunan 103,02 m2  işyeri ve işyerine ait 7,6 m2 deponun kiralanması; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3(üç) yıl kiraya verilecektir.
 2. İhale 28.08.2018 Salı günü saat 14:00’ da Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacaktır.
 3. Söz konusu Tapunun Yazıören Köyü 3185 Ada, 1 Parselinde kayıtlı Sebze ve Meyve Toptancı Hal içi Merkez/BOLU adresinde bulunan 103,02 m2  işyeri ve işyerine ait 7,6 m2 depo; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c maddesi uyarınca Açık teklif usulü ile 3(üç) yıllık kiralama işi muhammen bedeli (bir aylık kira bedeli) 250,00TL dir. Geçici teminatı 1.000,00(bin) TL’dir.
 4. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 (yüz) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.
 5. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
 • Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi,
 • Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (noter tasdikli) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,
 • Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü, (noter tasdikli)
 • İhaleye katılmak için isteklilerin, Bolu Belediye Başkanlığı adına alacakları 1.000,00 TL değerinde geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
 • 100,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
 • Kiralama ihalesine ait imzalı şartname,
 • Tebligat için adres beyan belgesi,
 • Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
 • 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.

6. İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne vermek zorundadırlar.

7. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan  Olunur.

“Yeni Hal” Market ve Çay Ocağı İhalesi Şartnamesi 07.08.2018

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.