Termal Yöntemle Bertaraf ve Atıktan Enerji Geri Kazanım Tesisi İhalesi

T.C.

Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri

Kurma ve İşletme Birliği

(BEKAB)

 

Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Birliğimize tahsisi yapılan, Bolu Merkez Yukarısoku Mahallesi G27A23C3D Pafta 2200(Eski No:428), 429, 2203(Eski No:430), 2204(Eski No:431) ve 2037 Parsellerde bulunan arsanın üzerine, birlik üyesi yerel yönetimlerce toplanan evsel katı atıkların termal yöntemle bertarafı ve atıktan enerji geri kazanım tesisi için gayri ayni hak tesis edilmesidir.

Söz konusu iş kapsamında, belirtilen mahalde, ihale dokumanın parçası olan teknik şartnamede özellikleri belirtilen, evsel katı atıkların termal yöntem ile bertarafı ve enerji geri kazanım tesisi, sözleşme imzasını takiben toplamda 25 yıl olmak üzere yapılacak ve işletilecektir.

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği İzzet Baysal Caddesi No: 95 BOLU (Bolu Belediyesi Binası 6.Kat) adresinden satın alınabilir veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir.

Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

Madde 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Bolu Belediyesi Binası adresinden Toplantı Salonunda 09/3/2018 tarih ve Saat: 11.00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

Madde 4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

İşin geçici teminatı, bu iş için belirlenen taşınmaza kurulacak tesisin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı fizibilite raporunda yer alan yatırım maliyetinin (55 milyon EURO- İhale tarihindeki Merkez Bankası kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilecektir.) %3’dür.

Madde 5-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

     1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

     2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

     1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

     2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubu ve Performans Garanti Verileri Çizelgesi

ç) İş bu ilanın 4. maddesinde belirlenen geçici teminat miktarına uygun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. maddelerine göre geçici teminat olarak kabul edilebilecek belgeler veya teminatları Halk Bankası Bolu Şubesi TR19 0001 2009 2560 0007 0000 42 hesabına yatırıldığını gösteren makbuz,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) SGK’ya ve Vergi Dairesine Borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce temin edecekleri belge,

g) İhale dokümanı alındığına dair makbuz,

h) Yeminli Mali Müşavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından tasdik edilmiş ve aşağıdaki şartları sağlamış olduğunu gösteren mali durum bildirimi belgeleri

     h1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

     h2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

     h3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İlgili ciro şartını sağlayamayan istekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı sağlaması gerekir.

ı- İş deneyim belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı fizibilite raporunda yer alan yatırım maliyetinin (55 Milyon Euro-ihale tarihindeki merkez bankası kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecektir.) %50’si olarak belirlenmiş olup, iş bitirme belgesi idari şartname kapsamında tanımlanan iş ile ilgili veya işbu şartnamenin 22.maddesinde sayılan benzer iş olarak tanımlanan işlerle ilgili iş bitirmeler kabul edilecektir.

– Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesis ve fabrikalar

– Petrol ve gaz üretim tesis ve platformları

– Petrol rafineri ve terminalleri

– Gaz terminalleri

– Atık bertaraf etme tesisleri

– Atık işleme tesisleri

– Bacagazı arıtma tesisleri

Yapmış olması veya bu tesislerden herhangi birini işletmiş olması bu konuda iş yapmış olduğu manasına gelecektir.

Bu durumlarını belgelemek için de istekliler kamu kuruluşu ya da belediyelerle yapmış oldukları tek sözleşme ile ibraz edeceklerdir.

İlgili şartı sağlayamayan istekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı sağlaması gerekir.

i) Banka Referans Mektubu:

Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı fizibilite raporunda yer alan yatırım maliyetinin (55 Milyon Euro-ihale tarihindeki merkez bankası kuru üzerinden türk lirasına çevrilecektir.) % 5’ inden az olamaz

İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler

l) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

     l1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

     l2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır.

İş hacmini gösteren belgelerin yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

Bu belgelerde; isteklinin cirosunun, bu projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı fizibilite raporunda yer alan yatırım maliyetinin (55 Milyon Euro-ihale tarihindeki merkez bankası kuru üzerinden türk lirasına çevrilecektir.) % 25’inden, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise bu projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı fizibilite raporunda yer alan yatırım maliyetinin (55 Milyon Euro-ihale tarihindeki merkez bankası kuru üzerinden türk lirasına çevrilecektir.) % 15’inden az olmaması gerekir. Yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir

m) Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi ile İsteklilerden İstenilecek Diğer Yeterlilik Belgeleri

ISO 9001(Kalite Yönetim Sistemi), ISO 14001(Çevre Yönetim Sistemi) Belgeleri

 

Madde 6- Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

 

Teklifler BEKAB’a (İzzet Baysal Caddesi No: 95 BOLU(Bolu Belediyesi Binası 6.Kat)) verilecektir. İhale saatine kadar gelen teklifler kabul edilecektir.

İlan olunur.

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.