Bolu Belediyesine Ait 2 Adet Taşınmaz (Arsa) Satış İhalesi (Güncellendi – Şartnameler Eklendi)

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN TAŞINMAZ SATIŞ İŞİNE AİT İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Bolu İli Merkez İlçesinde aşağıdaki listede belirtilen taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.

MAH/ KÖY ADA PARSEL ALAN (m2) HİSSE CİNSİ TOPLAM MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜN VE SAATİ
Aşağısoku Mah. 1343 1 2.189,00 TAM ARSA 4.100.000,00

(dörtmilyon yüzbin)

 

200.000,00

(ikiyüzbin)

 

13.05.2022

Saat:14:00

Paşaköy Mah. 0 6097 1.832,54 TAM ARSA 4.600.000,00

(dörtmilyonaltıyüzbin)

 

200.000,00

(ikiyüzbin)

 

13.05.2022

Saat:14:02

 

2- Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı, ihale usulü belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmaz Bolu Belediye Başkanlığınca Belediye Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır.

3- İhale 13.05.2022 Cuma günü saat 14:00 ve müteakiben Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası 5 ‘inci kat Bolu’yu Seviyorum Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri bolu.bel.tr internet adresinde ve Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir, 1.000,00(bin)TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

5- İstekliler Geçici teminat bedelini en geç ihale günü saat 12:30’e kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını geri alabilirler.

6- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A-Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar:

 • Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgâh belgesi,
 • Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekâleten İştirak Ediyorsa İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekâletname Ve Vekilin İmza Beyannamesi,
 • Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından belge,
 • İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
 • İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
 • Tebligat için adres beyan belgesi,
 • Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
 • İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,(en az 60(atmış) gün süreli)
 • 1.000,00(bin)TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname,
 • Taşınmaz mal satış şartnamesi, (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır)
 • İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır

B-Dış Zarfın Sunulması:

 • Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.
 • İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü saat 12:30’ e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır.

7- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan Olunur.

 

AŞAĞISOKU MAH. 1343 ADA 1 PARSEL NOLU ARSA SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİ (243 indirme )

 

PAŞAKÖY MAH. 0 ADA 6097 PARSEL NOLU ARSA SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİ (305 indirme )

 

 

 

 

 

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.