Belediyeyemize ait 1 adet taşınmaz satış ihalesi

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İŞİNE AİT İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Bolu İli Merkez İlçesinde aşağıdaki listede belirtilen taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.

 

MAH/

KÖY

 

ADA

 

PARSEL

 

ALAN

(m2)

 

 

HİSSE

 

CİNSİ

TOPLAM MUHAMMEN BEDEL

(TL)

 

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE GÜN

VE SAATİ

 

Paşaköy Mah.

 

0

 

6082

 

4865,30

 

TAM

 

ARSA

14.500.000,00

(ondörtmilyon beşyüzbin)

 

 

500.000,00

(beşyüzbin)

 

08.02.2022

Saat:14:00

2- Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı, ihale usulü belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmaz Bolu Belediye Başkanlığınca Belediye Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır.

3- İhale 08.02.2022 Salı günü saat 14:00’ de Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası 5 ‘inci kat Bolu’yu Seviyorum Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri bolu.bel.tr internet adresinde ve Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir, 500,00(beşyüz)TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

5- İstekliler Geçici teminat bedelini en geç ihale günü saat 12:30’e kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını geri alabilirler.

6- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A-Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar:

 • Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgâh belgesi,
 • Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekâleten İştirak Ediyorsa İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekâletname Ve Vekilin İmza Beyannamesi,
 • Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından belge,
 • İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
 • İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
 • Tebligat için adres beyan belgesi,
 • Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
 • İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,(en az 60(atmış) gün süreli)
 • 500,00(beşyüz)TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname,
 • Taşınmaz mal satış şartnamesi, (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır)
 • İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır

B-Dış Zarfın Sunulması:

 • Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.
 • İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü saat 12:30’ e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır.

7- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan Olunur.

 

Belediyeye ait 1 adet taşınmaz satış ihalesi İdari Şartname ve Ekleri (310 indirme )

 

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.