CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN

Belediye Dükkanları Satış İhalesi

İHALE İLANI

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale konusu taşınmazlar ile ilgili bilgiler muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup ihalesi hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Bolu Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Ulusal saat ayarı esas alınır.

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması:

a)       Dış Zarfın İçinde;

  1. İç zarf  (İçinde fiyat teklifi olacaktır)
  2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır)
  3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu
  4. Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti
  5. Gerçek kişiler için ikametgah belgesi
  6. Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noter Onaylı) Vekaleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi
  7. Tüzel kişi ise mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu odalarından ve benzeri makamlardan ihale yılına ait kayıtlı belge ile Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve imza sirküsü (noter tasdikli)
  8. Şartname alındı makbuzu
  9. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge (Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır)

b)  Dış Zarfın Sunulması;

1. Dış zarfın üzerinde isteklinin adı soyadı, veya ünvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi sıradaki ihaleye katılmak istediği ile sıra numarası ve dükkan numarası olacaktır.(Zarf kapalı ve imzalı olacak)

2.  Fiyat teklifinin olduğu iç zarf olacaktır.

İlan olunur.

 

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞINA AİT

İDARİ ŞARTNAMEDİR.

 

Madde 1.    İHALENİN KONUSU ve ŞEKLİ

1-Bolu Belediyesine ait Yeni Belediye Binası yanında yapılan Teraslı çarşıda bulunan 2 No’lu İş yeri (Bodrum katı 164,14m2 , Zemin Kat 363,40m2,Asma Kat 200,59m2)  ve 5.No’lu iş yeri (1.Kat 396,61m2) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35.a bendine göre kapalı teklif usulüne göre satılacaktır.

 

 

Yukarıda nitelikler ,diğer özellikler, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmazlar Bolu Belediye Başkanlığınca  12/12/2017 Salı günü Saat 14:00 de Bolu Belediye Meclis Salonunda ihale ile satılacaktır. İstekliler İhaleye ilişkin bilgileri Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden görebilir ve Taşınmaz mal satış şartnamesi 250 TL (iki yüz elli TL) ücret karşılığında satın alınabilir.

Ayrıca Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ve www.bolu.bel.tr adresinden taşınmaz mal satışı şartnamesini bedelsiz olarak görebilir.

 

Madde 2.MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

 

Taşınmazların muhammen  bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda madde 1’de tabloda gösterilmiştir.

İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelin en az %3’ü(yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya süresiz teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

İştirakçilerin Geçici teminat bedelini ihale saatine kadar belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihalesine girecek her taşınmaz mal alımı için ayrı ayrı Geçici teminat yatırılması gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını geri alabilirler.

 

Madde 3.İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

 

a-      İhale usulü 2886 sayılı yasanın 35-a maddesi olup kapalı teklif usulüdür.

b-      Tekliflerin sunulacağı adres Bolu Belediyesi Mali Hizmetler müdürlüğüne saat 13:30’a kadar verecektir.

c-       İhale Tarih ve Saati 12/12/2017 14:15

d-      Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır.

 

Madde 4.TEKLİFLERİN HAZIRLANMSI VE SUNULMASI

 

a-      DIŞ ZARFIN İÇİNDE BULUNACAKLAR

 

1-      İç Zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır.

2-      Taşınmaz Mal satış şartnamesi ( şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)

3-      Geçici teminat makbuzu veya Teminat mektubu.

4-      Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti.

5-      Gerçek Kişiler için İkametgah belgesi.

6-      Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.

7-      Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve imza sirküsü (noter tasdikli)

8-      Şartname alındı makbuzu.

9-      Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge (Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır).

 

b-      DIŞ ZARFIN SUNULMASI

 

1-      Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı ,soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi sıradaki ihaleye katılmak istedikleri ile sıra numarası ve Dükkan numarası olacaktır. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.

2-      Fiyat teklifinin olduğu iç zarf olacaktır.

 

Madde 5.TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

1-      Teklifin açılma saati geldiğinde tutanakla kaç teklif geldiği belirlenir. Alınma sırasına göre açılarak istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olup olmadığına bakılır. Teminatı ve belgeleri eksik olanın iç zarfı açılmadan ihaleden elenir. Bunlar ihaleye katılamazlar.

2-      Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacaklar haricindekiler ihale salonundan çıkartılır. Verilen tekliflerde şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları uygun olmayan teklif mektubu olarak değerlendirilir.

3-      Geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda hazır bulunan en yüksek üç istekliden sözlü veya yazılı teklif alınmak sureti ile ihale sonuçlandırılır.(Ek fıkra 25.01.2007-5577-1’ci mad.)

 

Madde 6.İDARENİN YETKİSİ

 

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

 

Madde 7.İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

             

İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden itibaren en gen 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ,ihale hükümsüz sayılır.

İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine(vekiline)imzası alınmak sureti ile elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

Madde 8. HARÇ ve GİDERLER

 

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek ,müşteriye aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek  masrafları ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir.

 

Madde 9. ALICININ GÖREV ve SORUMLULUĞU

 

                Müşteri, 2886 sayılı devlet ihale kanunun 31’ci maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde ;ihale üzerinde kalan istekli ihale bedelini belediyemiz hesabına yatırdıktan sonra Tapu ferağ işlemleri yapılır.

Taşınmaz bedelinin %50 peşin, kalanlarıda %25’lik dilimler halinde 4(dört) ay içerisinde tahsil edilecektir. Taşınmaz kaba inşaatı bitmiş olarak teslim edilecektir. Taşınmaza ait vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

 

Madde 10. İDARENİN GÖREV ve SORUMLULUĞU

 

Satışı yapılan taşınmaların Tapu tescili madde 8 de ve Kanunda belirtilen şartların gerçekleştirilmesi halinde yapılacaktır.

Taşınmazlarla ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir biçimde talepte bulunulamaz.

İdarede müşterinin yükümlülüğünü yerine getirmesinden itibaren 30 (otuz) günlük süre içinde gerekli izinleri almak, ferağ işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

 

Madde 11. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

 

               Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

Madde 12. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

 

               İhale Konusu satışla ilgili olarak ihtilaf halinde taraflar önce kendi aralarında görüşecekler, çözüm bulunmadığı halinde Bolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Madde 13.

   

                  Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, Şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı Taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.

 

Madde 14.

         

Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyemizden isteyemez. Taşınmaz işgal edilmiş hali ile alıcı adına İdarece tescil ettirilmek sureti ile mahallinde satışı yapan İdare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Taşınmaz ile birlikte satışa konu muhdesat varsa teslim tutanağında bunlar ’da ayrı ayrı belirtilir.

İş bu taşınmaz satış ihalesi şartnamesi 14(on dört) maddeden ibarettir.

 

Ek: 2 Adet Kroki

 

 

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.