Akaryakıt İstasyonu Yaptırılarak 10 Yıl Kiralama İşi İhale İlanı

İHALE İLANI

1- Bolu ili Merkez ilçesi Aşağısoku Mahallesi 0 Ada 208 Parsel Üzerindeki 4485,25m2 alana Akaryakıt İstasyonu Yapılarak İşletilmesinin kiraya verilmesi ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile 10(On) yıllık kiraya verilecektir.

2- İhale 29.01.2021 Cuma günü saat 14: 00’ da Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- Söz konusu Aşağısoku Mahallesi 0 Ada 208 Parsel Üzerinden Akaryakıt İstasyonu Yapılarak İşletilmesinin kiraya verilmesi ihalesi Kapalı teklif usulü ile 10(On) yıllık işletilmesi işi için 10(On) ay inşaat süresi tamamlandıktan sonra aylık kira bedeli 20.000,00TL(Yirmibin)TL’den 100.00TL ve Katları artırımlar halinde ihale edilecektir. Geçici teminat 200.000,00(ikiyüzbinlira) TL’dir.

4- Söz konusu işin tahmini yatırım bedeli 6.500.000,00(AltımilyonBeşYüzBin)TL’ dir

5- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri www.bolu.bel.tr internet adresinden ücretsiz olarak görülebilir. Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 (binlira) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

6- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A – Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar:

 1. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi,
 2. Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekaleten İştirak Ediyorsa İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekaletname Ve Vekilin İmza Beyannamesi,
 3. Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından belge,
 4. İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
 5. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
 6. Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir.
 7. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
 8. İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları 200.000,00TL geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu(en az 60(atmış) gün süreli).
 9. 1.000,00TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu.
 10. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.
 11. İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır.

B – Dış Zarfın Sunulması:

 1. Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.
 2. İstekliler dosyalarını ihale günü ihale saatine kadar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

7- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

 

Akaryakıt Istasyonu Yaptırılarak 10 Yıl Kıralama Işi Ihale Sartnamesi.pdf (789 indirme )

 

Akaryakıt Istasyonu Yaptırılarak 10 Yıl Kıralama Işi Ihale Sartnamesi Eki.pdf (673 indirme )

 

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.