2024 Dönemi Mayıs Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 15.05.2024 – Askı İniş Tarihi: 13.06.2024

BOLU BELEDİYESİ

2024 DÖNEMİ NİSAN AYI TOPLANTISI

 II. BİRLEŞİM III. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 09 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 17.30’da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 184 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2024 tarih ve 1449 sayılı yazıları ile Meclise, Meclisçe de İmar Komisyonuna havale edilen, Bolu ili, Merkez ilçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerine,

20.1. Maddenin son cümlesinde bulunan “16. Madde kapsamında bulunan imar adalarında mevcut yapı istikametinde bu formül uygulanmaz.” hükmünün kaldırılması ve

  1. Madde ”Uygulama İmar Planında yapılaşma şartları belirlenmemiş ve aksine bir hüküm bulunmayan Eğitim Tesis Alanı, Sağlık Tesisi, Sosyal Tesis, Kültürel Tesis, Resmi Kurum, Belediye Hizmet Alanlarında Yapılaşma Şartları Emsal (E):1.20 – Yençok: 13.50 Metre, Dini Tesis Alanları Emsal (E) :1.20 Metre, Yençok:Serbest olarak uygulanacaktır.”
  2. Madde “Uygulama İmar Planında bitişik olarak kitle düzeni ile ölçülendirme yapılmış olan parsellerin tevhid edilmesi durumunda kitle ölçülerine uyulması şartı ile iki veya daha fazla kitlenin tek yapı olarak yapılabilmesi konusunda Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.” hükümlerinin eklenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141054660 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu teklif uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 185 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi, 773 ada, 339 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yan bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesine  yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141054657 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu teklif uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 186 

T.C. Bolu İdare Mahkemesi’nin 29/03/2024 tarih ve 2023/541 E.-2024/485 karar sayılı kararını yerine getirmek amacıyla, 09/02/2023 tarih ve 2023/94 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan, Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 2.7 hektarlık alanda (6 İmar Adası), ön bahçe mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141054655 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu teklif uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 187 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Ömerler köyü, 126 ada 34 nolu parsel ve Akçaalan köyü, 124 ada 121 nolu parselin bulunduğu alanda yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “E:0.50” olan yapılaşma kararının plan ana kararları ve sürekliliğini korumak amacıyla “E:0.30” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141054654 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu teklif uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 188 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kılıçarslan Mahallesi İmar Planı Revizyonu Plan Hükümlerinin yürürlükte bulunan 3194 sayılı İmar Kanunu ve bağlı Yönetmelik hükümlerine uygun olarak revize edilmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141049742 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine,

Milli Emlak Müdürlüğü’nün 05.04.2024 tarih ve E-85496338-400[TN:14010109250]-9231427 sayılı yazı ile itiraz edilmiştir.

Bahse konu itiraz, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup itirazın uygun görülmesine karar verilmiş ve itiraza kapsamında Resmi Kurum Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Eğitim Tesisleri Alanı Sağlık Tesisleri Alanı ve İbadet Alanları yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141049742 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu teklif uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 189 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Dağkent (Paşaköy) Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinde,

“10.1 a,b,d tiplerinin oturumları değiştirilemez. Ancak c tipi yapıların burun kısmı ve üçgen şeklindeki girinti ve çıkıntılar statik açıdan bütünlük arz etmesi için düz olarak yapılabilir.”

10.5. Mevsim şartları gereği zemin kat verandalarının üzerine betonarme, ahşap, hafif, çelik saçak yapılabilir.”

“10.6. Eğimden dolayı açığa çıkan alanlarda bodrum katta betonarme taşıyıcı yapılabilir ve kullanım amaçlı kapı pencere boşluğu açılabilir. Doğal arazı eğiminden dolayı ortaya çıkan zemin katlardaki teraslara ulaşım merdiven veya rampalar ile sağlanabilir.”

“10.7. Mahya kotunu geçmemek ve tip projedeki kurtağzı şekilleri dikkate alınmak şartıyla, kurtağzı ölçüleri (genişlik max 4 metre) ve kurtağızlarının saçağa olan mesafesi değiştirilebilir.” olarak yeniden düzenlenmesi ve

11.Ayrık nizama tabi dağkent tip projelerinde, subasman kotu maksimum 120 cm olacak şekilde düzenleme yapılabilir.

Bitişik nizam parsellerde;

  1. a) Yan parselde mevcut binanın subasman kotuna uyulacaktır.
  2. b) Komşu parselde yapılaşma yok ise, maksimum 120 cm olacak şekilde subasman yapılabilir
  3. c) İki cephesi bitişik olan parsellerde, her iki komşu parselde bina bulunması halinde mevcut binaların birinin subasman kotuna uyulacaktır.
  4. d) Yeni yapılanma taleplerinde, onaylatılacak aplikasyon planlarının komşu parselde mevcut bina tespitinin de aplikasyon planına bilgi amaçlı işlenmesi gerekmektedir.

12.Dağkent tip projelerinde taşıyıcı sistem, deprem yönetmeliğine uygun olarak betonarme, ahşap, çelik olarak yapılabilir.” olarak 2 adet yeni plan hükmü eklenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141054661 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu teklif uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 190 

T.C. Danıştay 6. Daire’nin 26/12/2023 tarih ve 2020/89 E.-2023/9956 karar sayılı kararını yerine getirmek amacıyla, 09/06/2014 tarih 2014/175 sayılı Bolu Belediye Meclisi kararı ile onaylanan, Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Mahallesi, 2487, 2489, 2490 ve 4251 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda alan kullanım kararlarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141054658 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141054659 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu teklif uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 191 

Bolu ili, Merkez ilçesi Aşağısoku Mahallesi, 3334 nolu parselin yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “ Sağlık Tesis Alanı” olarak planlı olan ve yapılaşma şartları bulunmayan alanda yapılaşma şartlarının “E:1.20-Yençok:10.50-3 Kat” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141054656 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu teklif uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 192 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Elmalık köyü, 103 Ada 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24 ve 25 nolu parsellerin bulunduğu alanın “Turizm Tesis Alanı-E:0.60-Yençok:20.50 Metre- 5 Kat” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141054669 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı 141054668 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine, karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu teklif uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aynen kabulü ve tasdikine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.