2021 Dönemi Kasım Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 29.11.2021 – Askı İniş Tarihi: 28.12.2021

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2021 DÖNEMİ KASIM AYI TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM 1. VE 2. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 22 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 17.30’da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 513 

07/09/2021 tarih 2021/399 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar Mahallesi 240 ada 13 nolu parsel ve 805 ada 46, 51 ve 64 nolu parsellerin bulunduğu alanda kadastral yolun imar yoluna dönüştürülmesi amacıyla 12.5 metrelik imar yolu düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14570635 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği 14416325 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğine 06.10.2021 tarih ve 13065 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe ile itiraz edilmiştir. Bahse konu itiraz Komisyonumuz tarafından incelenerek uygun görülmüş ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mülga Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü/Bolu Milli Emlak Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi arasında  20.10.2021 tarihinde imzalanan protokole istinaden 240 ada 13 nolu parselin bulunduğu alanda ada ayrım hatlarının, alan kullanım kararlarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14570635 plan işlem numaralı  1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği 14416325 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülerek “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görüldüğünden aynen kabul edilerek         3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 515 

07/10/2021 tarih 2021/461 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 6,5 hektar alanda imar yollarının, alan kullanım kararlarının, ada kenarı ve ada ayrım hatlarının, yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14802098 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik ve 14948116 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine 22.10.2021 tarih ve 24319 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe ile itiraz edilmiştir. Bahse konu itiraz Komisyonumuz tarafından incelenerek uygun görülmüş ve itiraza konu alanda alan kullanım kararlarının düzenlenmesine  yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14802098 plan işlem numaralı  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik ve 14948116 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi  Komisyonca uygun görülerek “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 517 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yukarısoku Mahallesi 2878 ada 1 nolu parsel, 2879 ada 5 nolu parsel ile 2666 ada 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda üretim yapan sanayi tesisi gayri sıhhi müessese olduğu için tesisin çevreye vereceği zararın azaltılması amacıyla alanda Sağlık Koruma Bandı düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14175370 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 518 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karamanlı Mahallesi, 492 ada 141 ve 205 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14609632 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 519 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Semerkant Mahallesi 208 ada 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda “3 Kat-Kütle Düzeni” düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14831588 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiş karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 523

Bolu ili, Merkez ilçesi, Dereceören Köyü, 113 ada 12, 14, 15 ve 16 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yollarının, imar hatlarının, alan kullanım kararlarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14514426 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 14678623 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 524

Bolu ili, Merkez ilçesi, Salıbeyler Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 0,8 hektar alanda imar yollarının ve imar hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14094978 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 525

Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Mahallesi 1923 nolu parsel ve yakın çevresi ile Seyitafşar Mahallesi 1268 nolu parselin bulunduğu alanda alan kullanım kararlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14656343 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14813952 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda AK Parti ve MHP’li üyelerin Ret oylarına karşılık, CHP Grubu ve İYİ Partili üyelerin Kabul oylarıyla, Oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 526

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çivril Mahallesi 647 nolu parselin güneyinde mevcutta park olarak kullanılan alanın imar planında “Park Alanı “ olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14975450 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14129125 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 530

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alıçören köyü sınırları içerisinde kalan yaklaşık 45 hektarlık planlama alanında imar yollarının, alan kullanım kararlarının, ada kenarı ve ada ayrım hatlarının, yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14851133 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 14731606 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu talebi, Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.