1 Adet Taşınmaz Kiralanması İhale İlanı

İHALE İLANI

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Büyükcami Mahallesi Sanat Sokak Katlı Otopark İçi No:9/1-16 Merkez/BOLU adresinde bulunan işyerinin kiralanması; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3(üç) yıl kiraya verilecektir.

2- İhale 25.12.2018 Salı günü saat 14:00’ da Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası İhale Salonunda yapılacaktır.

3- Söz konusu Büyükcami Mahallesi Sanat Sokak Katlı Otopark İçi No:9/1-16 Merkez/BOLU adresinde bulunan işyeri; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c maddesi uyarınca Açık teklif usulü ile 3(üç) yıllık kiralama işi muhammen bedeli (bir aylık kira bedeli) 2.000,00+KDV TL. dir. Geçici teminatı 2.200,00(ikibinikiyüz) TL’dir.

4- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 (yüz) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi bolu.bel.tr adresinden bedelsiz olarak görebilir.

5- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

  • Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi,
  • Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (noter tasdikli) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,
  • Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü, (noter tasdikli)
  • İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
  • İhaleye katılmak için isteklilerin, Bolu Belediye Başkanlığı adına alacakları 2.200,00 TL değerinde geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
  • 200,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
  • Kiralama ihalesine ait imzalı şartname,
  • Tebligat için adres beyan belgesi,
  • Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
  • 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.

6- İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne vermek zorundadırlar.

7- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan  Olunur.

 

 

1 Adet Taşınmaz Kiralanması İhale İlanı Şartnamesi 13.12.2018

 

 

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.