CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN

1 Adet İşyerinin Kiralama İhalesi

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99/1 Merkez/BOLU adresinde bulunan 86m2 işyerinin kiralama işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3(üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale 23.08.2022 Salı günü saat 14:00′ de Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99/1 Merkez/BOLU adresinde bulunan 86m2 işyerinin muhammen bedeli, bir aylık kira bedeli 4.000,00(dörtbin)TL +KDV, Geçici Teminatı 10.000,00(onbin)TL dir.

4- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir, 1.000,00(bin)TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

5- İhalede artırımlar 100,00(yüz)TL ve katları olarak yapılacaktır.

6- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

  • Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi,
  • Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (noter tasdikli) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,
  • Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü, (noter tasdikli)
  • İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
  • İhaleye katılmak için isteklilerin, Bolu Belediye Başkanlığı adına alacakları 10.000,00(onbin)TL geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu(en az 60 gün süreli),
  • 1.000,00(bin)TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
  • Kiralama ihalesine ait imzalı şartname,
  • Tebligat için adres beyan belgesi,
  • Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
  • 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.

7- İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

8- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan Olunur.

1 Adet İşyerinin Kiralama İhalesi Şartnamesi - 09.08.2022 (244 indirme)

 

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.