Hal Kayıt Sistemi

01/01/2012 tarihinde yürürlüğe giren 5957 sayılı Kanunun 16.maddesinin dördüncü fıkrasında; Hal Kayıt Sistemi, toptancı hali içinde ve dışında işlem gören sebze ve meyvelerin cinsine, miktarına, fiyatına, alıcı ve satıcısına ilişkin bilgiler ile Bakanlıkça gerekli görülecek diğer hususların elektronik ortamda tutulması, izlenmesi ve duyurulmasını, meslek mensuplarının kayıt altına alınmasını, bunlara yönelik veri tabanının oluşturulmasını ve toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımının ve iletişiminin sağlanmasını amaçlayan internet tabanlı bir sistemdir.

Sebze ve meyve ticaretinde son derece önemli ve köklü değişiklikler getiren ve başta meslek mensupları olmak üzere bu alanda faaliyette bulunan tüm kesimlerin yürüttükleri işlemlerde büyük kolaylık sağlayacak olan söz konusu sistem, 15/12/2012 tarihi itibariyle www.hal.gov.tr. Web adresi üzerinden meslek mensupları ile diğer ilgililerin kullanımına açılmıştır.

Sebze ve meyve ticaretine ilişkin tüm işlemler Bakanlık bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan bu sistem üzerinden yapılmaktadır.

Hal Kayıt Sistemi ile;

 • Ülkemizde alım ve satıma konu sebze ve meyvelerin miktar ve fiyatlarına ulaşılabilecek,
 • Meslek mensupları kayıt altına alınacak,
 • Sektördeki kayıt dışılık önlenecek, hesap verilebilirlik ile saydamlık sağlanacak,
 • Üreticiler mallarını satacakları tacirlerin irtibat bilgilerine erişebilecek ve onlar hakkında bilgi sahibi olabilecek, ürünlerini daha çok kar edebileceği pazarlara yönlendirebilecek,geleceğe yönelik planlama yapabilecek ve tacirler karşısında daha güçlü bir pozisyonda bulunabilecek,
 • Kamu sektörü, sebze ve meyve ticaretine yönelik olarak daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilecek ve düzenlemeler oluşturabilecek,
 • Tüketiciler, Hal Kayıt Sistemine yapılan bildirimler sonucunda oluşan ürün künyeleri sayesinde tükettikleri ürünün nerede ve kim tarafından üretildiği gibi bilgilere ulaşabileceklerdir.
 • Sistem web sayfası üzerinden toptancı hallerine, Pazar yerlerine hal hakem heyetlerine, üretici örgütlerine, sisteme kayıt için gerekli formlara, sebze ve meyvelerin fiyatlarına ilişkin bilgilere ulaşılabilmekte, ürünlerin künye numaraları sorgulanabilmektedir.

SİSTEME KAYDOLACAK BİLDİRİMCİLER

 • Sinai üretimde kullanmak üzere mal satın alan sanayiciler,
 • İhraç etmek üzere mal satın alan ihracatçılar,
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde mal ithal eden ithalatçılar,
 • Üretici örgütleri,
 • Komisyoncular,
 • Tüccarlar,
 • Üreticiden temin ettiği malları tüketiciye satan market,manav,pazarcı ve diğer perakendeciler,
 • Üreticiden temin ettiği malları münhasıran kendi tüketiminde kullanan lokanta, otel, yemekhane, hastane ve yurt gibi kuruluşlar,
 • Malların depolandığı, işlendiği veya sevk edildiği depo, şube, tesis veya dağıtım merkezleride sisteme kaydolur.

Yukarıda belirtilen sıfatlardan birden fazlasına sahip olanların kaydına, her bir sıfata ilişkin bilgiler sisteme kaydedilir.

YUKARIDA BELİRTİLEN BİLDİRİMCİLERİN;

30/06/2012 tarihine kadar kullanıcıların kayıtsız bildirim yapmasına izin verilecek olup, bu tarihten sonra bildirim yapabilmek için kayıt zorunluluğu aranacaktır.

Kayıt işlemleri için gerekli bilgi ve belgelerle toptancı halinde faaliyet gösterenlerin bağlı bulunduğu toptancı haline, bunun dışındaki kişilerin ise bulundukları ildeki, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Adres: Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

İzzet Baysal Cad. Özel İdare İş Merkezi

Kat: 2 BOLU

BİLDİRİMCİ VE DİĞER KİŞİLERİN HAL KAYIT SİSTEMİNE KAYDI SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

A- SANAYİCİ

1-Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu

2-İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

3-Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

4-Sanayi sicil belgenin aslı veya onaylı örneği

5-Vekâletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

B- İHRACATÇI

1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu

2- İlgili ihracatçı birliğine kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

4- Vekâletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

C- İTHALATÇI

1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu

2- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

4- Vekâletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

D- ÜRETİCİ

1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu

2- ÇKS kaydını gösterir belgenin aslı yada onaylı örneği

3- Vekâletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

E- ÜRETİCİ ÖRGÜTÜ

1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu

2- Üretici Birliği/Örgütü Belgesi

3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

4- Vekâletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

F- KOMİSYONCU

1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu

2- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

4- Başvuru formunda belirtilmesi halinde, üyesi olunan derneğe kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

5- Vekâletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

G- TÜCCAR

1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu

2- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

4- Başvuru formunda belirtilmesi halinde, üyesi olunan derneğe kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

5- Vekâletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

H- PERAKENDECİ (MARKET, MANAV, PAZARCI VE DİĞERLERİ)

1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu

2- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

4- Vekâletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

İ- MALLARI KENDİ TÜKETİMİNDE KULLANAN KURULUŞLAR (LOKANTA, OTEL, HASTANE, YURT VE DİĞERLERİ)

1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu

2- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

3- Vekâletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

J- DİĞER KİŞİLER (DEPO, TESİS, DAĞITIM MERKEZİ VE DİĞERLERİ)

1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu

2- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

3- Vekâletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

KAYIT İŞEMLERİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Eksik belge ile kayıt yapılmayacaktır. Müracaat tarihinden önceki 1 ay içinde düzenlenmemiş belgeler kabul edilmeyecektir.

2- Birden fazla sıfatı bulunanların kaydında, her bir sıfatı için ayrı başvuru formu alınacaktır. Yeni sıfat kaydında, daha önceden alınan belgeler tekrar istenilmeyecektir.

3- Diğer kişilerin kaydında, bu kişilerin yalnızca bu başlık altındaki işlerle iştigal etmeleri hususunda dikkat edilecektir.

4- Gerçek kişilerde bizzat kendisi veya vekalet verdiği kişiler tarafından, tüzel kişilerde ise yetkili temsilcisi tarafından yapılmayan kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir.

5- Sisteme kaydolanlara sistem tarafından üretilen kullanıcı adı ve şifresi verilecektir.