Ticari Taksi Plakası Satış İhalesi

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

DODURGA CADDESİ ÇAĞSU HASTANESİ YANINDAKİ TAKSİ DURAĞI İLE AKTAŞ MAHALLESİ ŞEHİT GÜVEN KESKİN SOKAK ÜZERİNE YENİ AÇILACAK TAKSİ DURAĞINDA ÇALIŞTIRILACAK TİCARİ TAKSİ PLAKASI SATIŞI İHALE İLANI

 

10/07/2019 Tarih ve 2019/250 sayılı Belediye Meclis Kararı doğrultusunda toplam 4 (dört) adet (T) Plaka; 2886 sayılı yasanın 35/c maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1- İhale Bolu Belediyesi Encümeni tarafından Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda 05/05/2020 Salı  günü aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

2- Her bir (T) Plaka için muhammen bedel, geçici teminat, ihale gün ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.

Araç Sıra No CİNSİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜN VE SAATİ
1 DODURGA CADDESİ ÇAĞSU HASTANESİ YANINDA BULUNAN ÇAĞSU HASTANESİ TAKSİ DURAĞINDA ÇALIŞTIRILACAK 1 NOLU TİCARİ TAKSİ PLAKASI 190.000,00TL (+KDV%18) 6.000,00 TL 05.05.2020

Saat:14:00

2 AKTAŞ MAHALLESİ ŞEHİT GÜVEN KESKİN SOKAK ÜZERİNE YENİ AÇILACAK SGK, TESİSLER VE CİVARDAKİ KONUTLARA HİTABEN BELEDİYEMİZCE UYGUN GÖRÜLECEK YERDE YENİ TAKSİ DURAĞI AÇILARAK ÇALIŞTIRILACAK 1 NOLU TİCARİ TAKSİ PLAKASI 125,000,00TL

(+KDV%18)

6.000,00 TL 05.05.2020

Saat:14:02

3 AKTAŞ MAHALLESİ ŞEHİT GÜVEN KESKİN SOKAK ÜZERİNE YENİ AÇILACAK SGK, TESİSLER VE CİVARDAKİ KONUTLARA HİTABEN BELEDİYEMİZCE UYGUN GÖRÜLECEK YERDE YENİ TAKSİ DURAĞI AÇILARAK ÇALIŞTIRILACAK 2 NOLU TİCARİ TAKSİ PLAKASI  125.000,00TL

(+KDV%18)

6.000,00 TL 05.05.2020

Saat:14:04

4 AKTAŞ MAHALLESİ ŞEHİT GÜVEN KESKİN SOKAK ÜZERİNE YENİ AÇILACAK SGK, TESİSLER VE CİVARDAKİ KONUTLARA HİTABEN BELEDİYEMİZCE UYGUN GÖRÜLECEK YERDE YENİ TAKSİ DURAĞI AÇILARAK ÇALIŞTIRILACAK 3 NOLU TİCARİ TAKSİ PLAKASI 125.000,00TL

(+KDV%18)

6.000,00 TL 05.05.2020

Saat:14:06

 

3- İhaleye sadece Gerçek Kişiler katılabilecektir. “Taksi Durakları ve Taksi Taşımacılığı Yönetmeliği”  ve alınan Belediye Meclis Kararı gereğince mevcutta Bolu Merkezde üzerine T plaka kayıtlı bulunanlar yapılacak ihaleye katılamazlar.

4- Geçici teminatlar Belediye veznesine yatırılacaktır. 1(Bir) adet taksi ihalesi üzerine kalıncaya kadar İdare tarafından onaylanmış teminat makbuzu fotokopisi ile diğer ihalelere de katılabileceklerdir.

5- Katılacak her ihale için dosya bedeli olan 250,00(ikiyüzelli)TL yatırılacaktır.

6- İhaleye Katılacak olanlardan istenilen belgeler;

  • Katılımcı tarafından “okudum, anladım, aynen kabul ve taahhüt ederim” ibaresi imzalı şartname,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgesi,
  • Adres bilgileri formu (En az 3 yıldır Bolu’ da ikamet ettiğine dair)
  • Tebligat adresini gösterir belge,
  • Vekaleten katılacaklar için imza sirküleri ve yetki belgesi(Noter tasdikli olacak),
  • İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
  • Bolu Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge,
  • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenlerin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydedilir. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.

7- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

8- İhaleye katılanlar istenilen belgelerin koyulduğu zarflarını 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre hazırlayacakları evrakları en geç ihalesine katılmak istedikleri ticari taksi plakası ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

9- İhale üzerinde kalanlar Bolu Belediye Meclisinin 08.03.2010 tarih ve 2010/81 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Taksi Durakları ve Taksi Taşımacılığı Yönetmeliği” kapsamında çalıştırılacak olup bu yönetmeliğe göre taahhütname vereceklerdir. Ayrıca 10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Karar çerçevesinde taahhütname verecek yada beyanda bulunacaklardır.

10- İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.