Bolu Belediyesinden 7 Adet Taşınmaza Ait Satış İhale İlanı

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İŞİNE AİT İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen taşınmazların; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 35/c maddesi Açık Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.

SIRA

NO

 

 KÖY/ MAHALLE  ADA  PARSEL  TERK EDİLECEK ALAN (m2)  ALANI

(m2)

 

 HİSSE  CİNSİ MUHAMMEN BEDEL  GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE GÜN

VE SAATİ

1 ALPAĞUTBEY MAH. 2889 7 Yok 408,19 TAM ARSA 2.653.235,00TL 80.000,00TL 02.05.2023

Saat:14:00

2 YUKARISOKU MAH. 2420 6 Yok 767,90 TAM ARSA 3.071,600,00TL 93.000,00TL 02.05.2023

Saat:14:02

3 ALPAĞUTBEY MAH. 2889 8 Yok 378,87 TAM ARSA 2.462.655,00TL 74.000,00TL 02.05.2023

Saat:14:04

4 YUKARISOKU MAH. 2420 7 Yok 545,75 TAM ARSA 2.183.000,00TL 66.000,00TL 02.05.2023

Saat:14:06

5 YUKARISOKU MAH. 2420 5 Yok 613,18 TAM ARSA 1.716.904,00TL 55.000,00TL 02.05.2023

Saat:14:08

6 AŞAĞISOKU MAH. 3405 1 Yok 651,65 TAM ARSA 3.909.900,00TL 120.000,00TL 02.05.2023

Saat:14:10

7 ÇIKINLAR MAH. 3299 9 Yok 662,64 TAM ARSA 1.822.260,00TL 55.000,00TL 02.05.2023

Saat:14:12

2- Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı, ihale usulü belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmazların Bolu Belediye Başkanlığınca Belediye Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır.

3- İhale 02.05.2023 Salı günü saat 14:00’ ve Müteakiben Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00TL (binlira) makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

5- İstekliler Geçici teminat bedelini en geç ihale günü, ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını geri alabilirler.

6- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

a) Taşınmaz Mal Satış Şartname, (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b) Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi,

c) İmza sirküleri vermesi;

– Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

– Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile noter tasdikli imza sirküleri,

– Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

d)İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

e)İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim
Sözleşmesini vermesi,

f)Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu (en az 60(atmış) gün süreli),

g)1.000,00(bin)TL Şartname alındı makbuzu,

h)İsteklinin Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair Bolu Belediyesinden ihalenin yapılacağı ayda alınmış belge,

j) Tebligat için adres beyan belgesi,

k) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydedilir. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair taahhütname vereceklerdir.

7- İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

8- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan Olunur.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.