7 Adet Taşınmaz Satış İhalesi

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN YEDİ ADET TAŞINMAZ SATIŞ İŞİNE AİT İHALE İLANI

 1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki Listede belirtilen Taşınmazların; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c maddesi uyarınca Açık teklif usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.

SIRA

NO

 

MAHALLE ADA PARSEL TERK EDİLECEK ALAN (m2) ALANI

(m2)

HİSSE CİNSİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜN VE SAATİ
1 KılıçarslanMah.  

2792

 

3

 

Yok

 

745,04

 

TAM

 

ARSA

 

745.100,00TL

 

22.500,00

08.09.2020

Saat:14:00

2 KılıçarslanMah.  

2788

 

7

 

Yok

 

594,26

 

TAM

 

ARSA

 

594.300,00TL

 

18.000,00

08.09.2020

Saat:14:02

3 Aşağısoku Mah.  

1343

 

1

 

Yok

 

2189

 

TAM

 

ARSA

 

2.845,700.00TL

 

85.500,00

08.09.2020

Saat:14:04

4 AşağısokuMah.  

3405

 

1

 

Yok

 

651,65

 

TAM

 

ARSA

 

651.700,00TL

 

20.000,00

08.09.2020

Saat:14:06

5 AşağısokuMah.  

3405

 

2

 

Yok

 

350,53

 

TAM

 

ARSA

 

210.400,00TL

 

6.400,00

08.09.2020

Saat:14:08

6 Paşaköy Mah.  

2138

 

6

 

8m2

 

479

 

TAM

 

ARSA

 

287.500,00TL

 

8.700,00

08.09.2020

Saat:14:10

7 Paşaköy Mah.  

3336

 

2

 

16m2

 

1453

 

TAM

 

ARSA

 

2.615.400,00TL

 

78.500,00

08.09.2020

Saat:14:12

 

2- Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmazlar Bolu Belediye Başkanlığınca Belediyemiz Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır.

3- İhale 08.09.2020 Salı günü saat 14:00 ve Müteakiben Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası ihale Salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 (ikiyüzellilira) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi bolu.bel.tr adresinden bedelsiz olarak görebilir.

5- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

  • Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi.
  • Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.
  • Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü (noter tasdikli)
  • İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi.
  • Tebligat için adres beyan belgesi.
  • Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
  • İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu.
  • 250,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu.
  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.
  • Taşınmaz Mal satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)

6- İstekliler dosyalarını ihale günü saat 13:30’a kadar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

7- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan Olunur.

 

İDARİ ŞARTNAMELER

1- Kılıçarslan Mah. 2792-3

2- Kılıçarslan Mah. 2788-7

3- Aşağısoku Mah. 1343-1

4- Aşağısoku Mah. 3405-1

5- Aşağısoku Mah. 3405-2

6- Paşaköy Mah. 2138-6

7- Paşaköy Mah. 3336-2

 

 

 

 

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.