4 Adet İşyeri Satışı İhale İlanı

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

4 (DÖRT) ADET İŞYERİNİN SATIŞ İŞİNE AİT İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki Listede belirtilen Taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 35/C maddesi Açık Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.

TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

SIRA NO

 

 

MAHALLE

 

MEVKİİ

 

CİNSİ

 

HİSSE ORANI

 

İMAR DURUMU

 

ALANI

(m2)

 

MUHAMMEN BEDEL  

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE USULÜ İHALE GÜN

VE SAATİ

1 Büyükcami

Mahallesi

Büyükcami Mah. 2920 Ada 6 Parsel 8 no’lu (İşyeri) Tam 4+5. Kat

(Kat İrtifakı)

550,20

(Depolu Dubleks İşyeri)

1.600.000,00TL  

50.000,00TL

 

35/C AÇIK TEKLİF 09.04.2021

Saat:14:00

2 Büyükcami

Mahallesi

Büyükcami Mah. 2920 Ada 6 Parsel 14 no’lu (İşyeri) Tam 6. Kat

(Kat İrtifakı)

312,74

(Teraslı İşyeri)

1.000.000,00TL  

30.000,00TL

 

35/C AÇIK TEKLİF 09.04.2021

Saat:14:02

3 Büyükcami

Mahallesi

Büyükcami Mah. 2920 Ada 6 Parsel 17 no’lu (İşyeri) Tam 7. Kat

(Kat İrtifakı)

250,67

(Teraslı İşyeri)

1.075.000,00TL  

35.000,00TL

 

35/C AÇIK TEKLİF 09.04.2021

Saat:14:04

4 Büyükcami

Mahallesi

Büyükcami Mah. 2920 Ada 6 Parsel 22 no’lu (İşyeri) Tam Bodrum Kat

(Kat İrtifakı)

929,36

(İşyeri)

3.000.000,00TL  

90.000,00TL

 

35/C AÇIK TEKLİF 09.04.2021

Saat:14:06

 

2- Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı, ihale usulü belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmazlar Bolu Belediye Başkanlığınca Belediye Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır.

3- İhale 09.04.2021 Cuma günü saat 14:00 ve Müteakiben Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00TL (beşyüzlira) makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi bolu.bel.tr adresinden bedelsiz olarak görebilir.

5- İstekliler Geçici teminat bedelini en geç ihale günü saat 13:00’e kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihalesine girecek her taşınmaz mal alımı için ayrı ayrı Geçici teminat yatırılması gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını geri alabilirler.

6- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

 • Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi,
 • Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekaleten İştirak Ediyorsa İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekaletname Ve Vekilin İmza Beyannamesi,
 • Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından belge,
 • İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
 • İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
 • Tebligat için adres beyan belgesi,
 • Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
 • İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,(en az 60 (atmış) gün süreli)
 • 500,00TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname,
 • Taşınmaz mal satış şartnamesi, (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır)

7- İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü saat 13:00’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

8- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan Olunur.

 

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.