1 Adet İşyerinin Satış İşine Ait İhale İlanı

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1(BİR) ADET İŞYERİNİN SATIŞ İŞİNE AİT

İHALE İLANI

1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki Listede belirtilen Taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 35/A, 36, 37 maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.

SIRA NO

MAHALLE

MEVKİİ

CİNSİ

HİSSE ORANI

İMAR DURUMU

ALANI

(Brüt m2)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE USULÜ

İHALE GÜN

VE SAATİ

1

Büyükcami

Mahallesi

Büyükcami Mah. 2920 Ada 6 Parsel

23 no’lu (İşyeri)

Tam

1.Kat

(Kat İrtifakı)

1.834,16

30.000.000,00TL

900.000,00

TL

35/A KAPALI TEKLİF

27.09.2022

Saat:14:00

TAŞINMAZIN LİSTESİ

2. Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı, ihale usulü belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmaz Bolu Belediye Başkanlığınca Belediye Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır.

3. İhale 27.09.2022 Salı günü saat 14:00 ‘de Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00TL (binlira) makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi www.bolu.bel.tr adresinden bedelsiz olarak görebilir.

5. İstekliler Geçici teminat bedelini en geç ihale günü saat 13:00’e kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihalesine girecek her taşınmaz mal alımı için ayrı ayrı Geçici teminat yatırılması gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını geri alabilirler.

6. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A.Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar:

 • Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi,
 • Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekaleten İştirak Ediyorsa İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekaletname Ve Vekilin İmza Beyannamesi,
 • Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından belge,
 • İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
 • İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
 • Tebligat için adres beyan belgesi,
 • Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
 • İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,(en az 60(atmış) gün süreli)
 • 1.000,00TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname,
 • Taşınmaz mal satış şartnamesi, (şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır)
 • İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır.

B-Dış Zarfın Sunulması:

 • Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.
 • İstekliler dosyalarını ihale günü saat 13:00’ e kadar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

7. Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Ulusal saat ayarı esas alınır.

8. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.