Yeni Toptancı Hali 24 Nolu İş Yeri Kiralama İhalesi

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

TAPUNUN YAZIÖREN KÖYÜ 3185 ADA 1 PARSEL TOPTANCI HALİNDEKİ

24 NOLU İŞYERİNİN KİRALANMASI

İHALE İLANI

 

Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanunun 11. Maddesinin 4. Fıkrasına göre üretici örgütlerine ve 11. Maddesinin 5. fıkrasına göre Toptancı Halinin başka bir alana taşınmasından dolayı mevcut hak sahiplerine öncelik verilerek ve 2886 sayılı DİK kapsamında Tapunun Yazıören Köyü 3185 ada 1 Parselinde kayıtlı sebze ve meyve toptancı hal içerisinde bulunan 24 nolu 1(bir) adet işyerinin 110 ay süre ile kiralama ihalesidir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c  maddesi gereğince Açık Teklif  usulü  ile yapılacaktır.

İhale 18.06.2019 Salı günü saat 14:00 de Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 İhale konusu kiralanacak taşınmaza ait nitelikler, diğer özellikler, kira süresi, geçici teminat miktarı, ihale tarih ve saati aşağıdaki gibidir,

BOLU BELEDİYESİ
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZA AİT TABLO
Adres Niteliği Alanı
(m²)
Muhammen Bedeli Geçici
Teminatı
Kira
Süresi
Niteliği İhale Tarihi İhale
Saati
Aylık (TL)
Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 24      BOLU Dükkan 107,2 m² 1.600,00 + KDVTL 5.400,00TL 110 AY Üretici, Tüccar, Komisyoncu 18 Haziran 2019 Salı 14:00

İhaleye katılacak istekliler geçici teminatlarını ihale tarihi olan 18.06.2019 Salı günü ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.

İhaleye katılacak istekliler İhaleye katılabilmek için isteklilerin katılacağı ihaleye ilişkin;

a) Katılımcı tarafından “okudum, anladım, aynen kabul ve taahhüt ederim” ibareli imzalı şartname,

b) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti ve kanuni ikametgah belgesi ile Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

c) İhaleye vekaleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

d) Tüzel kişiler için sicile kayıtlı olduğuna dair belge veya Ticaret Sicil Gazetesi,

e) İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,

f) Üreticiler için Ziraat Odasından alınmış Çiftçi Belgesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış 2019 yılına ait ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi)’ye kayıtlı olduğunu gösterir belge,

g) Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir,

h) Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

ı) Bolu Belediye Başkanlığı adına alacakları geçici teminat makbuzu veya banka makbuzu,

i) Şartname bedeli olan 250,00 TL nin ödendiğine dair makbuz,

j) Adli Sicil kaydını gösterir belge,

k) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılacak isteklilerin ihale için istenilen belgeleri 2886 Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca hazırlayıp İhale günü ihale saatine kadar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılacak istekliler İhale Şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak görebilir.

İhale komisyonu 2886 Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İlan olunur.

 

Yeni Toptancı Hali 24 Nolu İş Yeri Kiralama İhale Şartnamesi

 

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.