Yeni İş Merkezinde İşyeri Kiralama İhalesi

İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan Büyükcami Mahallesi Parti Sokak No:2B/21 Merkez/BOLU(2920 Ada 6 Parsel üzerinde bulunan 21 nolu bağımsız bölümün zemin katı) adresinde bulunan 1.713,21m2 işyerinin kiralama işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile 10(on) yıllık kiraya verilecektir.

2- İhale 28.01.2022 Cuma günü saat 14:00’ de Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- Söz konusu kiralama işi 1(bir) aylık kira bedeli (Muhammen Bedeli) İşletmenin kazandığı 1(bir)aylık satış cirosunun %3’ü dür. Ödemesi gereken 1(bir)aylık satış cirosu 40.000,00TL+KDV nin altında kalması durumunda da 40.000,00TL+KDV kira bedeli ödeyecektir. Geçici teminatı 180.000,00(yüzseksenbin)TL’dir.

4- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. 1.000,00(bin)TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

5- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A – Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar:

 • Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi,
 • Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekaleten İştirak Ediyorsa İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekaletname ve Vekilin İmza Beyannamesi,
 • Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından belge,
 • İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
 • İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
 • Tebligat için adres beyan belgesi,
 • Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
 • İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları 180.000,00TL geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu(en az 60(atmış) gün süreli),
 • 1.000,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname,
 • Kiralama ihalesine ait imzalı şartname,
 • İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır,
 • İhaleye katılacak isteklinin 3.000.000.000,00(üçmilyar)TL. ve üzeri yıllık cirosunu gösterir Yeminli Mali Müşavir tasdikli Bilanço veya Gelir tablosu sunacaktır.

B – Dış Zarfın Sunulması:

 • Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.
 • İstekliler dosyalarını ihale günü saat 13:00’ e kadar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

İşyeri Kiralama İhalesi İdari ve Teknik Şartnamesi 21.01.2022 (263 indirme )

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.