27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık
Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
kapsamında;

Halkın bilgilendirilmesi
MADDE 23 – (1) 2872 sayılı Çevre Kanunu’ nun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve
belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen
tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin
hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş
yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.

(2) Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerince hazırlanan raporlar meclis kararlarının
duyurulması yöntemi ile halka duyurulur. Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri
tarafından hazırlanan raporlar yerel gazeteler ve/veya diğer haber alma kaynakları kullanılarak
duyurulur.

(3) Yorumların toplanması, yorum verme süresi, atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık
idareleri tarafından uygun bir süreye göre düzenlenir.

Tarife Raporu 2024

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 07.05.2024 gün ve 1506096 sayılı yazısı gereği aşağıda pdf olarak yayınlanan 2024 yılına ait Evsel Katı Atık Tarife Ek Raporu 07.05.2024 – 09.05.2024 tarihleri arasında askıda bırakılmış ve askı süresi dolduğunda rapor kaldırılmıştır.

Evsel Katı Atık Tarife Ek Raporu (2024)

Sayfa güncelleme tarihi : 10.05.2024