27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık
Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
kapsamında;

Halkın bilgilendirilmesi
MADDE 23 – (1) 2872 sayılı Çevre Kanunu’ nun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve
belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen
tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin
hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş
yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.

(2) Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerince hazırlanan raporlar meclis kararlarının
duyurulması yöntemi ile halka duyurulur. Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri
tarafından hazırlanan raporlar yerel gazeteler ve/veya diğer haber alma kaynakları kullanılarak
duyurulur.

(3) Yorumların toplanması, yorum verme süresi, atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık
idareleri tarafından uygun bir süreye göre düzenlenir.

Tarife Raporu 2024

Hüküm gereğince aşağıda pdf olarak yayınlanan 2024 yılına ait Evsel Katı Atık Tarife Raporu 08.11.2023 – 21.11.2023 tarihleri arasında belediyemizin internet sitesinde yayınlanacaktır ve askı süresi dolduğunda sayfa yayından kaldırılacaktır.

 

Evsel Katı Atık Tarife Raporu (2024)

*Askı Süresi Bittiği İçin Yayından Kaldırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa güncelleme tarihi : 08.11.2023