Gölcük – Kiralama İhalesi

Gölcük – Dağ Köşkü (İdari Bina ve Konukevi) , Bungalov, Göl Gazinosu Kiralama İhalesi

1- Mülkiyeti Orman ve Su işleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait olup 31.12.2040 tarihine kadar: Bolu Belediyesi tarafından kiralanmış olan Gölcük Tabiat Parkında Sınırlı ayni hak tesisi hakkıyla 31.12.2040 tarihine kadar Dağ köşkü –Bungolov’lar 25 Adet işi ve Gölcük Göl Gazinosu; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile 22(Yirmi iki) yıllık Sınırlı ayni hak tesisi ile kiraya verilecektir. 
 
2- İhale 19.12.2017 Salı günü saat 14:30’ da Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:95 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.
 
3- Söz konusu Gölcük Tabiat Parkında Sınırlı ayni hak tesisi hakkıyla 31.12.2040 tarihine kadar Dağ köşkü – Bungolov’lar (25 Adet) ve Gölcük Göl Gazinosu; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile 22(Yirmi iki) yıllık Sınırlı ayni hak tesisi ve yapılarak ve Gölcük Göl Gazinosu işletilmesi işi için 16(On altı) ay inşaat süresi tamamlandıktan sonra aylık kira bedeli ilk 5 yıl için 10.000,00TL. +%1 Hasılat Bedeli (ciro) Beş yıldan sonra cirodan %1 pay, en az 20.000,00TL dir. 20.000,00TL (Yirmi bin TL) ihale de en yüksek bedel üzerinde yarıştırılacaktır. Geçici teminat 200.000,00 (ikiyüzbinlira) TL’dir.
 
4- İnşaat yeri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Gölcük Göl Gazinosu İhale üzerinde kalan Tüzel veya Gerçek kişiye teslim edilecektir.
 

5- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 3.000,00 (üçbinlira) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.
 

6- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

 a – Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi.
 b – İhaleye vekaleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
 c – Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir.
 d – Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
 e – İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları 200.000,00TL geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu.
 f – 3.000,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu.
 g – 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname

 

 7- İstekliler dosyalarını ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. 

8- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

 

İlan Olunur.

 

Gölcük – Dağ Köşkü, Bungalov, Göl Gazinosu Kiralama İhalesi Şartnamesi

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.