Çok Katlı Binanın (Köroğlu Otel) Yıkım İhalesi İlanı

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BÜYÜKCAMİ MAHALLESİ ESKİ BOLU BELEDİYE BİNASI YANINDA 813 ADA 51 PARSELDE BULUNAN ÇOK KATLI BİNANIN YIKIM İŞİNE AİT İHALE İLANI

Madde 1- İhalenin Konusu

İhalenin konusu, Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait, Bolu ili, Merkez İlçesi, Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi Eski Bolu Belediye Başkanlığı Binası yanında bulunan 813 Ada, 51 parselde yer alan yüksek katlı binanın; Yıkımı yapılması ve şartnamede ayrıntıları gösterilen şekilde Yükleniciye Kalacak Malzemeler ve İdareye Kalacak Malzemelerin paylaşılması işinin 18/09/2018 tarihinde Salı Günü saat 14:00 Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Adresinde İhale salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihale işi.

Madde 2- Şartnamenin Alınacağı yer 

İhale şartnamesi Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 adresindeki Bolu Belediye Başkanlığı hizmet binasındaki,  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 200,00 (ikiyüz)TL. bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)

Madde 3- Taahhüdün Kapsamı

İlimiz Merkez İlçesi, Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi Eski Bolu Belediye Başkanlığı Binası yanında bulunan 813 Ada, 51 parselde yer alan yüksek katlı binanın; Yıkımı yapılması ve şartnamede ayrıntıları Taşınmaza ait geniş bilgi ve belgeler Belediyemiz İmar Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. Yıkım işinden Yükleniciye Kalacak Malzemeler ve İdareye Kalacak Malzemeleri kapsar.

Madde 4-   İhalenin Yapım Şekli

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulünce; Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle yapılacaktır.

Madde 5-  İsteklilerde Aranacak Şartlar ve Belgeler

İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır:

a-Yıkım işi ihale şartnamesi ( şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)

b- Bolu Belediyesi veznelerine yatırılan 50.000,00 TL. Geçici Teminat (Güvence Bedeli) makbuzu veya Banka Teminat Mektubu

c- Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi.

d– Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin

adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.

e-Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü (noter tasdikli)

f-Şartname alındı makbuzu.

g)İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim sözleşmesini vermesi,

h)Tebligat için adres beyan belgesi,

ı)İsteklinin Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair Bolu Belediyesinden ihalenin yapılacağı ayda alınmış belge,

i)2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydedilir. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair taahhütname vereceklerdir.

Madde 6-İşe Başlama ve Bitirme Tarihi

Sözleşme imzalandığının idare tarafından yüklenicinin kendisine tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde idarece yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi Eski Bolu Belediye Başkanlığı Binası yanında bulunan 813 Ada, 51 parselde yer alan yüksek katlı binanın Yıkım işi sözleşmeyi takip eden müteakip (60 gündür).

Madde 7-İşin Kontrolü

Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile ortak kontrollük teşkilatı kurularak işin kontrolünde görevlendirilen Belediye personeli tarafından kontrol edilir.

Madde 8-Tahmin Edilen Bedel:

Tahmini bedel 50.000,00 TL (EllibinTürkLirası) olup ihalede bu bedel üzerinden 100,00TL ve katları artırım yapılacaktır.

Madde 9- Geçici Teminat Güvence Bedeli

Geçici Teminat Güvence Bedeli 50.000,00TL (ElliBinTürkLirası) ihaleye katılan her istekli tarafından tek seferde Bolu Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu verilecektir.

Madde 10-İdarenin Yetkisi

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

Madde 11-İhalenin Onayı veya İptali

İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İhale kararının iptali halinde üzerine ihale yapılan isteklinin belgeleri ve geçici teminatı isteği üzerine kendine iade edilir. İstekli başkaca bir talepte bulunamaz.

İlan olunur.

 

Çok Katlı Binanın (Köroğlu Otel) Yıkım İhalesi İdari Şartname (500 Kb)

Çok Katlı Binanın (Köroğlu Otel) Yıkım İhalesi Teknik Şartname (500 Kb)

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.