Bolu Belediye Başkanlığı’ndan 7 Adet Taşınmaz Satış İşine Ait İhale İlanı

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

YEDİ ADET TAŞINMAZ SATIŞ İŞİNE AİT

İHALE İLANI

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki Listede belirtilen Taşınmazların; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c maddesi uyarınca Açık teklif usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.
SIRA

NO

 

 

MAHALLE

 

ADA

 

PARSEL

 

TERK EDİLECEK ALAN (m2)

 

ALANI

(m2)

 

 

HİSSE

 

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL (KDV Hariç)  

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE GÜN

VE SAATİ

1 Çıkınlar Mah. 19 27 Yok 759 TAM ARSA 500.000,00TL 15.000,00 19.03.2019

Saat:14:00

2 Çakmaklar Mah. 0 140 Yok 1.500 TAM TARLA 188.000,00TL (+KDV) 5.700,00 19.03.2019

Saat:14:02

3 Aşağısoku Mah. 1343 1 Yok 2189 TAM ARSA 1.755,000.00TL

(+KDV)

52.700,00

 

19.03.2019

Saat:14:04

4 Paşaköy Mah.  

0

 

5241

 

7m2

 

412

 

TAM

ARSA 206.000,00TL 6.200,00

 

19.03.2019

Saat:14:06

5 Paşaköy Mah.  

2138

 

6

 

8m2

 

479

 

TAM

ARSA 240.000,00TL 7.200,00

 

19.03.2019

Saat:14:08

6 Salıbeyler Mah.  

0

 

856

 

Yok

 

1211,6

 

TAM

ARSA 606.000,00TL 18.200,00

 

19.03.2019

Saat:14:10

7 Çıkınlar Mah.  

1674

 

2

 

Yok

 

1437

 

TAM

ARSA 500.000,00TL 15.000,00 19.03.2019

Saat:14:12

 

 1. Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmazlar Bolu Belediye Başkanlığınca Belediyemiz İhale Salonunda ihale ile satılacaktır.
 2. İhale 19.03.2019 Salı günü saat 14:00 ve Müteakiben Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası ihale Salonunda yapılacaktır.
 1. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 (ikiyüzlira) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi bolu.bel.tr adresinden bedelsiz olarak görebilir.
 1. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
 1. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi.
 2. Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.
 3. Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü (noter tasdikli)
 4. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi.
 5. Tebligat için adres beyan belgesi.
 6. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
 7. İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye

Başkanlığı veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu.

 1. 200,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu.
 2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.
 3. Taşınmaz Mal satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)
 1. İstekliler dosyalarını ihale günü saat 13:30’a kadar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan Olunur.

 

ŞARTNAME

İMAR DURUMU

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.