Bina Yıkım İhalesi

T.C. BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TABAKLAR MAHALLESİ ŞENEL SOKAK NO:51 MERKEZ/BOLU ADRESİNDE BULUNAN BİNANIN YIKIM İŞİNE AİT İHALE İLANI

Madde 1- İhalenin Konusu

İhalenin konusu, Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait, Bolu ili, Merkez İlçesi, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak No:51 adresinde Bulunan Binanın Yıkımı yapılması; 01/03/2022 tarihinde Salı Günü saat 14:12’ de Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Adresinde Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale işi.

Madde 2- Şartnamenin Alınacağı yer 

İhale şartnamesi Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 adresindeki Bolu Belediye Başkanlığı hizmet binasındaki, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler  1.000,00(bin)TL. bedel ödeyerek şartnameyi alabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)

Madde 3- Taahhüdün Kapsamı

İlimiz Merkez İlçesi, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak No:51 adresinde Bulunan Binanın; Yıkımı yapılması işinin ayrıntıları Taşınmaza ait geniş bilgi Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından iş yeri teslim edilip Sözleşme süresi başlayacaktır, tüm malzemeler ve binadan çıkan hurdalar yükleniciye kalacaktır.

Madde 4-   İhalenin Yapım Şekli

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulünce; Belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle yapılacaktır.

Madde 5-  İsteklilerde Aranacak Şartlar ve Belgeler

İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır:

a) Şartname, (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)

b) Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi,

c) İmza sirküleri vermesi;

– Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

– Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile noter tasdikli imza sirküleri,

– Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

d) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim
Sözleşmesini vermesi,

f) 50.000,00TL(ElliBinTürkLirası) Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu(en az 60(atmış) gün süreli),

g) 1.000,00(bin)TL Şartname alındı makbuzu,

h) İsteklinin Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair Bolu Belediyesinden ihalenin yapılacağı ayda alınmış belge,

ı) İsteklinin vergi borcu olmadığına dair Vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınmış belge,

i) İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’ dan ilan tarihinden sonra alınmış belge,

j) Tebligat için adres beyan belgesi,

k) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydedilir. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair taahhütname vereceklerdir.

Madde 6-İşe Başlama ve Bitirme Tarihi

Kesinleşen ihale kararının yüklenicinin kendisine tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde kesin teminat ve ihale giderleri ödenerek, sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra idarece yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak No:51 adresinde Bulunan Binanın Yıkım işi sözleşmeyi takip eden müteakip 20(yirmi) gündür.

Madde 7-İşin Kontrolü

Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile ortak kontrollük teşkilatı kurularak işin kontrolünde görevlendirilen Belediye personeli tarafından kontrol edilir.

Madde 8-Tahmin Edilen Bedel:

Tahmini bedel 10.000,00 TL(OnBinTürkLirası) olup ihalede bu bedel üzerinden 100,00TL ve katları artırım yapılacaktır.

Madde 9- Geçici Teminat Güvence Bedeli

Geçici Teminat Bedeli 50.000,00TL(ElliBinTürkLirası) ihaleye katılan her istekli tarafından tek seferde Bolu Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu verilecektir.

Madde 10-İdarenin Yetkisi

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

Madde 11-İhalenin Onayı veya İptali

İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İhale kararının iptali halinde üzerine ihale yapılan isteklinin belgeleri ve geçici teminatı isteği üzerine kendine iade edilir. İstekli başkaca bir talepte bulunamaz.

İlan olunur.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.