2022 Dönemi Ekim Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 18.10.2022 – Askı İniş Tarihi: 16.11.2022

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2022 DÖNEMİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM III. OTURUMA AİT KARARLARI

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince,     10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17.30da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 519   

Bolu ili, Merkez ilçesi, Elmalık köyü, 131 Ada 2 (Eski 468) nolu parselin bulunduğu alanda “Emsal: 0.30 – Yençok 10.50m. – 3 Kat – Otel Alanı” amaçlı hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14056842 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 14301135  plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu imar planı uygun görüldüğünden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının aynen kabul ve tasdikine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üyeler Hatice DİNÇ ve Hacer ÇINAR’ın çekimser oylarına karşılık toplantıya katılan diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 520

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çıkınlar Mahallesi 702, 2632, 2640, 2641 ada ve çevresinde imar hatlarının ve alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14583997 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek;

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabul ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 521   

Bolu ili, Merkez ilçesi, Gölyüzü Mahallesi, 3790 ada 1 nolu parsel ve doğusunda bulunan park alanının bulunduğu alanda alan kullanım kararlarının ve imar uygulamasından çıkmış parsellerin imar hatlarına göre düzenlenmesine yönelik hazırlanan hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14580633 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14810117 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek;

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabul ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 522

Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar Mahallesi, 3757 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14504026 plan işlem 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek;

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 525   

Bolu Belediye Meclisinin 25.06.1987 tarih ve 76 sayılı kararında, o tarihte yürürlükte bulunan mer’i mevzuat kapsamında, yerleşik alanların Belediye Meclisince tasdiklenmesi durumunda, bir köyün tapulu alanlarının tamamını yerleşik alan içine alınabileceği gerekçesiyle, yerleşik alan sınırlarının tespit ve tasdiki yapılmıştır. İlgili Bolu Belediyesi Meclis kararı kapsamında, Paşaköy imar tatbikat planı bulunmayan tapulu alanın, Sandallar, Kasaplar, Karaköy, Civril, Kürkçüler, Ağaçcılar, Pirahmetler, Karacaağaç, Dadıç, Okçular, Örencik, Taşoluk, Sultan, Sultanbey, Köprücüler, Çayırköy, Doğancı, Seyitköyü, Ilıcakınık, Yeniköy, Sarıcalar, Salıbeyler, Dodurga, Çakmaklar, Alpagut, Alpagutbey, Yukarısoku,  Karacasu, Büyükberk, Küçükberk tapulu alanlarının yerleşik alan içine alınması uygun görülerek tasdik edilmiştir. 1987 yılında tespit ve tasdiki yapılan yerleşik alanlar, yukarıda belirtilen köy ve mahallelerin tapulama alanlarının tamamını kapsamakta olup, bu alanlar Bolu İli Büyük Ova sahasındaki sulanabilir mutlak tarım arazilerinin büyük bölümünü ihtiva etmektedir. Bir alanın yerleşik alan içine alınması, düşük yoğunlukta olsada, o alanın imara açılması anlamına gelmektedir. Bu durum kısıtlı ve değerli olan tarım alanlarının tahrip olmasına ve telafisi güç sonuçlar oluşmasına neden olacağı aşikardır. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan yazışmalarda, tarım alanlarının korunmasının sağlanması amacıyla yukarına belirtilen köy ve mahallelerin tapulama sınırının tamamını ihtiva eden, 1987 yılında onaylanan yerleşik alan sınırlarının daraltılmasına yönelik yeni bir çalışma yapılarak uygulamanın güncellenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda, 25.06.1987 tarih ve 76 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan yukarıda belirtilen köy ve mahallelerin yerleşik alan sınırlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla, 30.10.2001 tarih ve 297 sayılı kararıyla onaylanan ve yürürlükte bulunan 1/25.000 ölçekli Kent Bütünü Nazım İmar Planı ile yerleşim alanı olarak belirlenen sınırlara büyük ölçüde uyularak, bazı alanlarda  ise bu sınırı daha dar tutmak suretiyle, 5403 sayılı Kanunun 14. Maddesi kapsamında Bakanlar Kurulunun 08.01.2018 tarih ve 2018/11231 sayılı kararı 16.03.2018 tarih ve 30362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bolu İli Büyük Ova sınırının tamamını yerleşik alanı sınırı dışına çıkaracak şekilde düzenlenen Ağaççılar, Çayırköy, Çakmaklar, Çanşaberk, Dadıç (Ovadüzü), Dodurga, Doğancı, Ilıcakınık, Köprücüler, Okçular, Okçular(Yenimahalle), Örencik, Pirahmetler, Salıbeyler, Seyitafşar, Sultanköy, Sultanbey, Yeniköy, Yukarısoku köy ve mahallelerinde ekli yerleşik alan haritaları komisyonumuzca incelenmiş olup, talebin uygun görülmesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek;

25.06.1987 tarih ve 1987/76 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan köy ve mahallelerin yerleşik alan sınırlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla, 30.10.2001 tarih ve 297 sayılı kararıyla onaylanan ve yürürlükte bulunan 1/25.000 ölçekli Kent Bütünü Nazım İmar Planı ile yerleşim alanı olarak belirlenen sınırlara büyük ölçüde uyularak, bazı alanlarda  ise bu sınırı daha dar tutmak suretiyle, 5403 sayılı Kanunun 14. Maddesi kapsamında Bakanlar Kurulunun 08.01.2018 tarih ve 2018/11231 sayılı kararı 16.03.2018 tarih ve 30362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bolu İli Büyük Ova sınırının tamamını yerleşik alanı sınırı dışına çıkaracak şekilde düzenlenen Ağaççılar, Çayırköy, Çakmaklar, Çanşaberk, Dadıç (Ovadüzü), Dodurga, Doğancı, Ilıcakınık, Köprücüler, Okçular, Okçular(Yenimahalle), Örencik, Pirahmetler, Salıbeyler, Seyitafşar, Sultanköy, Sultanbey, Yeniköy, Yukarısoku köy ve mahallelerinde karar ekindeki şekliyle alan haritalarının güncellenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

(HARİTALARI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUNUZ.)

KARAR NO: 526  

Bolu ili, Merkez ilçesi, Dodurga Mahallesi, 1385(eski 304) nolu parselin bulunduğu alanda imar hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14298742 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek;

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üye Kamuran AVCI’nın ret oyu, AK Parti Grubu diğer Üyeleri ve MHP’li Üye Fatih SİLİN’in çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyeler’in kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

 KARAR NO: 530   

Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Mahallesi, Seyitafşar Mahallesi ve Çayırköy köyü sınırları içerisinde bulunan 1053 parsel ve yaklaşık 13 hektarlık alanda imar yollarının, alan kullanım kararlarının ve ada kenarlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar + nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar + uygulama imar planı revizyonu  08/08/2022 tarih ve 2022/429 sayılı Bolu Belediyesi meclis kararı ile Ankara KVKBK onayına sunulmuş olup Ankara KVKBK,  15.09.2022 tarih ve 2893 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Mahallesi, Seyitafşar Mahallesi ve Çayırköy köyü sınırları içerisinde bulunan 1053 parsel ve yaklaşık 13 hektarlık alanda imar yollarının, alan kullanım kararlarının ve ada kenarlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14402516 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar + nazım imar planı revizyonu ve 14556833 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar + uygulama imar planı revizyonu talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin  uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek,

1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar + nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar + uygulama imar planı revizyonunun aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üye Fatih SİLİN’in çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.