2020 Dönemi Eylül Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2020 DÖNEMİ EYLÜL AYI TOPLANTISI

II.BİRLEŞİM I. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

KARAR NO: 263 

Gündemin 3. maddesi, İmar Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.09.2020 tarih ve 4677 sayılı yazıları ile Meclise, Meclisçe de İmar Komisyonuna müştereken havale edilen, Belediye Başkanlığımızın sorumluluk sahası içerisindeki işletmelerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen bölümlerinin haricindeki alanlarda geçici olarak ticari faaliyet yapılması ve Sundurmalar hakkında usul ve esaslara dair yönetmelik, komisyonumuzca uygun görülerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan Müzakerelerde; İmar Komisyonu’ndan gelen rapor uygun görülerek, Belediye Başkanlığımızın sorumluluk sahası içerisindeki işletmelerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen bölümlerinin haricindeki alanlarda geçici olarak ticari faaliyet yapılması ve Sundurmalar hakkında usul ve esaslara dair yönetmelik, Meclisçe yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 264 

Gündemin 3. maddesi, İmar Komisyon’undan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağut Mahallesi, 282 nolu parselin bulunduğu alan ve yakın çevresinde alan kullanım kararlarının “Park Alanı” ve “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14914416 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14298289 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından oybirliğiyle uygun görülmüş olup, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 265 

Bolu D-100 Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinde belirtilen 1.2.5. maddesine;

“Bu madde kitle düzeni verilmiş parseller için de geçerlidir.” ibaresinin eklenmesi ve

2.2.1., 2.2.2, ve 2.2.7. maddelerinin;

“2.2.1. Planda D-100 Devlet Karayolu boyunca öngörülen “TK1” ve “T” notasyonu ile gösterilen alanlarda, D-100 Devlet Karayolu veya servis yolundan cephe alan parsellere inşa edilecek binaların zemin katında konut kullanımı yer alamaz. Diğer katlarda konut kullanım oranı serbest olarak konut, ticaret, turizm kullanımlarından biri veya ikisi veya tamamı birlikte yer alabilir. D-100 Devlet Karayolu veya servis yolundan cephe alamayan parsellere inşa edilecek binaların zemin katı istenirse konut olarak kullanılabilir.”

“2.2.2. Bu alanlarda ticaret, otel, motel, lokanta, eğlence yerleri, bürolar, çok katlı mağazalar, sosyal-kültürel tesisler, büyük kamu tesisleri, akaryakıt satış ve bakım istasyonları ve çok katlı konut alanları yapılabilir.

“2.2.7. “TK1” ve “T” notasyonu ile gösterilen Tercihli Kullanım Alanlarında en fazla

5 kat yapılabilir.” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14465361 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, Komisyonumuz tarafından oybirliğiyle uygun görülmüş olup, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 267 

Bolu İl Özel İdaresinin 19.06.2020 tarih ve 13476111-599-E.3380 sayılı yazısına istinaden Bolu ili, Merkez İlçesi, Çaydurt 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerine;

“Uygulama İmar Planının tamamı Bolu İl Özel İdaresi’nin 19.06.2020 tarihli ve 13476111-599-E.3380 sayılı yazısında belirtilen İR:2018/02 Jeotermal Kaynak-Doğal Mineralli Su-Jeotermal Kökenli Gaz İşletme Ruhsatına ait kaynak koruma alanlarından 3. Derece Koruma Alanı Sınırları içinde kalmaktadır. 3. Derece Koruma Alanı İçinde alınması gereken önlemler;

9.1. Bölgede yer alan derelere atık maddeler, kirli sular kesinlikle karışmamalıdır.

9.2. Alan içerisinde çöp biriktirilmesine, gübre yığınlarına, kirletici unsurlara izin verilmemelidir.

9.3. 3. Derece Koruma Alanı içinde yer alan tesisler ve yapıların atıkları sızdırmaz borularla alan dışına çıkarılmalı, arıtma tesisleri kesinlikle oluşturulmalıdır.” hükümlerinin eklenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14445924 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Komisyonumuz tarafından oybirliğiyle uygun görülmüş olup, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 268 

10.02.2020 tarih ve 2020/88 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Çıkınlar Mahallesi G27D03B4B-G27D03B1C nolu paftalarda bulunan yaklaşık 9,5 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu plan notlarına “Kütle sınırlarının mevcut yapılaşmaya göre kaydırılmasında Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.” ibaresinin plan notu olarak eklenmesine istinaden hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14850606 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Komisyonumuz tarafından oybirliğiyle uygun görülmüş olup, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 269 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çömlekçiler Köyü, 117 ada 8, 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması amacıyla ilgili kurum görüşlerinin alınması talebi, Komisyonca oyçokluğuyla uygun görülmüş,

Meclisçe de söz konusu İmar Komisyonu Raporu uygun görülerek, Bolu ili, Merkez ilçesi, Çömlekçiler Köyü, 117 ada 8, 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması amacıyla ilgili kurum görüşlerinin alınmasına oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 270 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Salıbeyler Mahallesi, 963, 964, 965, 966, 1133, 1135 nolu parsellerin bulunduğu alan ve yakın çevresinde yapılaşma koşullarının “TAKS:0,40 – KAKS:1,20 – 3 Kat” olarak düzenlenmesine ve 12 metrelik imar yolu planlanmasına yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14465399 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından oybirliğiyle uygun görülmüş olup, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 271 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kılıçarslan Mahallesi, 1289 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda tevhit şartlarının, yapılaşma ada ayrım hattının, yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14075850 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından oybirliğiyle uygun görülmüş olup, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 272 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağut Mahallesi 1097 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda alan kullanım kararının “Park Alanı” olarak düzenlenmesine ve Kılıçarslan Mahallesi, 797, 798 nolu parsellerin bulunduğu alanda “Cami Alanı” düzenlenmesine 796, 802, 803 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada ayrım hatlarının ve alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14174907 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14472688 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonca oyçokluğuyla uygun görülmüş olup,

Meclisçe yapılan Müzakerede de; Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağut Mahallesi 1097 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda alan kullanım kararının “Park Alanı” olarak düzenlenmesine ve Kılıçarslan Mahallesi, 797, 798 nolu parsellerin bulunduğu alanda “Cami Alanı” düzenlenmesine 796, 802, 803 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada ayrım hatlarının ve alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14174907 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14472688 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine oyçokluğuyla karar verildi.

 

KARAR NO: 273 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kürkçüler Mahallesi, 229 nolu parsellerin bulunduğu alan ve yakın çevresinde alan kullanım kararlarının “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14614070 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14068724 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından oybirliğiyle uygun görülmüş olup, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 274 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağut Mahallesi, 987, 990 nolu adaların kuzeybatısında 7 metrelik imar yolu düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14589714 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından oybirliğiyle uygun görülmüş olup, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

Daha fazla göster
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.