2019 Dönemi Ekim Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 17.10.2019 - Askı İniş Tarihi: 18.11.2019

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2019 DÖNEMİ EKİM AYI TOPLANTISI

II. BİRLEŞİM I. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 08 Ekim 2019 Salı günü saat 17.30’da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır.

KARAR NO: 376 

Gündemin 4. maddesi, İmar Komisyon’undan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.

Belediyemiz Meclis Üyelerince Meclis Başkanlığına verilen ve yapılan oylama ile 6. Madde olarak Meclis Gündemine alınan ve Meclisçe de İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez İlçesinde parsel yapısı, iklim koşulları, yöremiz açısından kullanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak iki veya daha fazla bloktan oluşan site yerleşimlerin özendirilmesiyle ilgili konu Komisyonca görüşülerek;

02.10.2019 tarih ve 2019/368 sayılı Bolu Belediye Meclis Kararı ile tetkik edilmek üzere İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havale edilen İlimiz Merkez İlçesinde parsel yapısı, iklim koşulları, yöremiz açısından kullanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak iki veya daha fazla bloktan oluşan site yerleşimlerin özendirilmesi konusu incelenmiş olup, konunun detaylı inceleme ve değerlendirme yapmak üzere ileriki Meclis dönemlerinde görüşülmesinin uygun görülmesine karar verilmiştir.

Meclisçe yapılan müzakerede de; söz konusu Komisyon Raporu aynen kabul edilerek; İlimiz Merkez İlçesinde parsel yapısı, iklim koşulları, yöremiz açısından kullanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak iki veya daha fazla bloktan oluşan site yerleşimlerin özendirilmesi konusunun detaylı inceleme ve değerlendirmeler yapmak üzere Komisyon gündeminde bırakılarak ileriki Meclis dönemlerinde görüşülmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 377 

Gündemin 4. maddesi, İmar Komisyon’undan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.

Belediyemiz Meclis Üyelerince Meclis Başkanlığına verilen ve yapılan oylama ile 6. Madde olarak Meclis Gündemine alınan ve Meclisçe de İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez İlçesinde parsel yapısı, iklim koşulları, yöremiz açısından kullanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak aynı yönetmelik maddesine ek olarak zemin katlarda da “Bağlı olduğu bağımsız bölümün %10’unu aşmamak kaydıyla” emsal hesabı dışında balkon/zemin terası yapılmasıyla ilgili konu Komisyonca görüşülerek;

02.10.2019 tarih ve 2019/369 sayılı Bolu Belediye Meclis Kararı ile tetkik edilmek üzere İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havale edilen İlimiz Merkez İlçesinde parsel yapısı, iklim koşulları, yöremiz açısından kullanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak aynı yönetmelik maddesine ek olarak zemin katlarda da “Bağlı olduğu bağımsız bölümün %10’unu aşmamak kaydıyla” emsal hesabı dışında balkon/zemin terası yapılması konusu incelenmiş olup, konunun detaylı inceleme ve değerlendirme yapmak üzere ileriki Meclis dönemlerinde görüşülmesinin uygun görülmesine karar verilmiştir.

Meclisçe yapılan müzakerede de; söz konusu Komisyon Raporu aynen kabul edilerek; İlimiz Merkez İlçesinde parsel yapısı, iklim koşulları, yöremiz açısından kullanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak aynı yönetmelik maddesine ek olarak zemin katlarda da “Bağlı olduğu bağımsız bölümün %10’unu aşmamak kaydıyla” emsal hesabı dışında balkon/zemin terası yapılması konusunun detaylı inceleme ve değerlendirmeler yapmak üzere Komisyon gündeminde bırakılarak ileriki Meclis dönemlerinde görüşülmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 378 

Bolu İli, Merkez İlçesi, Ösenek Mahallesi, 10 ada 14, 15, 16, 17 nolu parsellerin bulunduğu alanın yapılaşma şartları yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “TAKS: 0,40 – KAKS: 2.00 – Ayrık Nizam – 5 Kat” olarak planlı olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 535,1014 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Ösenek Mahallesi, 10 ada 14, 15, 16, 17 nolu parsellerin bulunduğu alanda 5 katlı kitle düzeni oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş; Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği teklifi uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 379 

Bolu İli, Merkez İlçesi, Karamanlı Mahallesi, 284 ada 10, 11, 32 nolu parsellerin bulunduğu alanın yapılaşma şartları yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “TAKS: 0,40 – KAKS: 2.00 – Ayrık Nizam – 5 Kat” olarak planlı olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 535,1027 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Karamanlı Mahallesi, 284 ada 10, 11, 32 nolu parselin bulunduğu alanda 5 katlı kitle düzeni oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca incelenerek uygun görülmemiş olup;

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği teklifi uygun görülmediğinden teklifin reddedilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 380 

Bolu İli, Merkez İlçesi, Paşaköy Mahallesi, 1029 nolu parselin bulunduğu alanın yapılaşma şartları yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Koruma Uygulama İmar Planında parselin batısında bulunan 10 metrelik imar yolundan cephe alan kısmı “TAKS: 0.40 – KAKS: 1.60 – Ayrık Nizam – 4 Kat”, doğusunda bulunan 14.50 metrelik imar yolundan cephe alan kısmı ise “TAKS: 0.40 – KAKS: 2.00 – Ayrık Nizam – 5 Kat” olarak planı olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 535,1015 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Paşaköy Mahallesi, 1029 nolu parselin bulunduğu alanda yapı yaklaşma mesafelerinin ve yapılaşma şartlarının “TAKS: 0.40 – KAKS: 1.60 – Ayrık Nizam – 5 Kat” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi İmar Komisyonumuzca incelenerek uygun görülmüş ve Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiş olup;

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği teklifi uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdiki ile Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 381 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 535,1017 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Salıbeyler Mahallesi, 589, 590, 592, 593 nolu parsellerin bulunduğu alan ve yakın çevresinde 7 metrelik imar yolu düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş; Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği teklifi uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 382 

Bolu İli, Merkez İlçesi, Karamanlı Mahallesi, 278 ada 26 nolu parselin bulunduğu alanın alan kullanım kararı yürürlükte bulunan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Sosyal Tesis Alanı” olarak, alan kullanım kararı ve yapılaşma şartları yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Yençok: 19.50 metre – 6 Kat – Özel Yurt Alanı” olarak planlı olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 4438,320 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 535,1028 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Paşaköy Mahallesi, 278 ada 26 nolu parselin bulunduğu alanın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Turizm Alanı”, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Yençok: 19.50 metre – 6 Kat – Otel Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş; Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği teklifi uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 383 

Bolu İli, Merkez İlçesi, Salıbeyler Mahallesi, 834 nolu parselin bulunduğu alanın alan kullanım kararı yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında parselin doğusu “Cami Alanı” ve “Park Alanı” olarak, parselin batısı “ Konut Alanı” ve yol olarak planlı olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 4438,319 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 535,1026 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Salıbeyler Mahallesi, 834 nolu parselin bulunduğu alanda 7 metrelik imar yolunun doğuya kaydırılması ve alan kullanım kararlarının parselin doğusunun “Konut Alanı” ve “Park Alanı” olarak, parselin batısının “Cami Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş; Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği teklifi uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 384 

Bolu İli, Merkez İlçesi, Ömerler Köyü, 279 nolu parselin bulunduğu alanda “Kırsal Turizm Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılması amacıyla ilgili kurum görüşlerinin alınması teklifi Komisyonca uygun görülmüş olup;

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, İlimiz Merkez Ömerler Köyü, 279 nolu parselin bulunduğu alanda “Kırsal Turizm Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılması amacıyla ilgili kurum görüşlerinin alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 385 

07.08.2019 tarih ve 2019/301 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine, 16.09.2019 tarihli ve 10224 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe ile Bolu İli, Merkez İlçesi, Tabaklar Mahallesi, 6 ada 17 nolu parselin bulunduğu alana itiraz edilmiştir.

Bahse konu itiraz Komisyonca incelenerek, söz konusu 07.08.2019 tarih ve 2019/301 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine yapılan itiraz Komisyonca uygun görülmemiş, Meclisçe de uygun görülmediğinden söz konusu itirazın reddedilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 386 

07.08.2019 tarih ve 2019/307 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine, 20.09.2019 tarih ve 10521 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe ile Bolu İli, Merkez İlçesi, Paşaköy Mahallesi, 5818, 5819, 5266 nolu parsellerin bulunduğu alana itiraz edilmiştir.

Bahse konu itiraz Komisyonca incelenerek, söz konusu 07.08.2019 tarih ve 2019/307 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine yapılan itiraz Komisyonca uygun görülmemiş, Meclisçe de uygun görülmediğinden söz konusu itirazın reddedilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 387 

09.09.2019 tarih ve 2019/349 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine, 27.09.2019 tarih ve 10834 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe ile Bolu İli, Merkez İlçesi, Sandallar Mahallesi, 458 nolu parselin bulunduğu alana itiraz edilmiştir.

Bahse konu itiraz Komisyonca incelenerek, söz konusu 09.09.2019 tarih ve 2019/349 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine yapılan itiraz Komisyonca uygun görülmemiş, Meclisçe de uygun görülmediğinden söz konusu itirazın reddedilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 388 

09.09.2019 tarih ve 2019/342 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine, 04.10.2019 tarih ve 11130 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe ile Bolu İli, Merkez İlçesi, Paşaköy Mahallesi, 1508 nolu parselin bulunduğu alana itiraz edilmiştir.

Bahse konu itiraz Komisyonca incelenerek, söz konusu 09.09.2019 tarih ve 2019/342 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine yapılan itiraz Komisyonca uygun görülmemiş, Meclisçe de uygun görülmediğinden söz konusu itirazın reddedilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 389 

Bolu İdare Mahkemesinin 28.08.2019 tarih ve 2018/877 E.-2019/652 K. sayılı Kararının yerine getirilmesi amacıyla, Bolu İli, Merkez İlçesi, 20MI, 20MII, 21MIII, 21MIV nolu paftalarda bulunan mevcut sanayi sitesi alanının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının iptal edilerek, mahkeme kararı doğrultusunda imar planı değişikliği yapılması amacıyla Bolu İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunulması teklifi Komisyonca uygun görülmüş olup;

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, Bolu İdare Mahkemesinin 28.08.2019 tarih ve 2018/877 E.-2019/652 K. sayılı Kararının yerine getirilmesi amacıyla, İlimiz Merkez İlçesi, 20MI, 20MII, 21MIII, 21MIV nolu paftalarda bulunan mevcut Sanayi Sitesi Alanının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının iptal edilmesine ve söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda imar planı değişikliği yapılması amacıyla Bolu İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 390 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 4438,318 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 535,1025 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Sarıcalar Mahallesi, 1255 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanın “Spor Alanı” olarak düzenlenmesi, 1255 ada 2 nolu parselin doğusunun “Park Alanı” olarak düzenlenmesi, 1254 adanın kuzeyinde bulunan alanda “Cami Alanı” düzenlenmesine ve 1254 adanın doğusunda “Park Alanı” düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş; Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği teklifi uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 391 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 4438,317 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 535,1024 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Yeniakçakavak Köyü ve Yazıören Köyü, G27D05A1A, G27D05A1B, G27D05A1C, G27D05A1D, G27D05A2A nolu paftalarda bulunan yaklaşık 54 hektar alanda hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi ve belirtilen alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması yapılması konusu Komisyonca uygun görülmüş olup;

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, İlimiz Merkez İlçesi, Yeniakçakavak Köyü ve Yazıören Köyü, G27D05A1A, G27D05A1B, G27D05A1C, G27D05A1D, G27D05A2A nolu paftalarda bulunan yaklaşık 54 hektar alanda hazırlanan             1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi ve belirtilen alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 392 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 535,1022 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Dodurga Mahallesi, 371 nolu parselin bulunduğu alanda 7 metrelik imar yolu düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Islah İmar Planı teklifi Komisyonca uygun görülmüş; Meclisçe de söz konusu Islah İmar Planı teklifi uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 393 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 4438,321 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 535,1029 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Ösenek Mahallesi 1740 ada 14 nolu parselin bulunduğu alan ve yakın çevresinde imar yollarının ve alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş; Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği teklifi uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 394 

Bolu İdare Mahkemesinin 29.08.2019 tarih ve 2018/952 E.-2019/661 K. sayılı Kararına istinaden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 535,1030 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Berk Köyü, 18LIII, 18MIV nolu paftalarda DSİ mülkiyetinde bulunan kanal vasıflı parsellerin kanal olarak imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş olup;

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporuyla ilgili değerlendirmeler sonucunda İlimiz Merkez İlçesi Berk Köyü, 18LIII, 18MIV nolu paftalarda DSİ mülkiyetinde bulunan kanal vasıflı parsellerin kanal olarak imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun detaylı inceleme ve değerlendirmeler yapmak üzere Komisyon gündeminde bırakılarak ileriki Meclis dönemlerinde görüşülmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 395 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 26275,13 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 26276,19 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Çivril Mahallesi, 20HII, 20İI, 21HIII, 21İIV nolu paftalarda imar yollarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş; Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği teklifi uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 396 

10.03.2006 tarih ve 2006/65 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararında 1/1000 Uygulama İmar Planlarının uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla, beş yıllık program çerçevesinde ekli proje örneklerinde sınırları çizilen bölgelerde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesinin uygulanmasına,18. madde uygulaması sonuçlanıncaya kadar, beklemek istemeyen başvuruların mülkiyetlerinin en az %40 kadarını rızai bedelsiz terki yapılması halinde uygulama yapılmasına izin verilmesi” denilmekte olup “en az %40 kadarını rızai bedelsiz terki yapılması” ibaresinin yürürlükte bulunan 3194 sayılı İmar Kanununa göre “en az %45 kadarını rızai bedelsiz terki yapılması” olarak değiştirilmesi konusu Komisyonca uygun görülmüş olup;

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 10.03.2006 tarih ve 2006/65 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararında 1/1000 Uygulama İmar Planlarının uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla, beş yıllık program çerçevesinde ekli proje örneklerinde sınırları çizilen bölgelerde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesinin uygulanmasına,18. madde uygulaması sonuçlanıncaya kadar, beklemek istemeyen başvuruların mülkiyetlerinin en az %40 kadarını rızai bedelsiz terki yapılması halinde uygulama yapılmasına izin verilmesi” denilmekte olup; bahse konu metindeki “en az %40 kadarını rızai bedelsiz terki yapılması” ibaresinin yürürlükte bulunan 3194 sayılı İmar Kanununa göre “en az %45 kadarını rızai bedelsiz terki yapılması” olarak değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 397 

Kargo İşletmeleri ile ilgili yer seçimi talebi olması durumunda talebin değerlendirilmesi için İmar ve Şehircilik Komisyonuna yetki verilmesi konusu Komisyonca uygun görülmüş olup;

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, Kargo İşletmeleri ile ilgili yer seçimi talebi olması durumunda talebin değerlendirilmesi için İmar ve Şehircilik Komisyonuna yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 398 

İlimiz Merkez İlçesinde, Alkollü restoran, lokanta ve birahane açmak için seçilen mekânlarda uygulanması gereken şartları belirten 20.11.2009 tarih ve 2009/277 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararının iptal edilmesi ve yeni yönetmelik maddelerinin görüşülmesiyle ilgili Komisyonca yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Bolu İli, Merkez İlçesinde, Alkollü restoran, lokanta ve birahane açmak için seçilen mekanlarda, minimum 100 m² büyüklük, net 3.00 m. yükseklik ve 1.00 yapı önem katsayısı şartı aranmakla beraber;

ALKOLLÜ İŞ YERLERİ, RESTORANLAR

(T.S.E.’nin normlarına uyulacaktır) 

1)Yapım koşulları: Ticaret ve Ticaret+Hizmet bölgelerinde, giriş katında veya giriş katı ile irtibatlı en fazla bir kat aşağıda yapılabilir. Daha alt katlarda yapılamaz. Üst katlarda yapılması durumunda, bitişik kısımlarında konut, hastane, yurt, vb. bağımsız bölümler varsa bu kısımlarda yeterli ses izolasyonu yapılmalıdır. Salon alanı en az 100 m2 olacaktır.

2)İç yükseklik: Kat yüksekliği en az (3.00) metre olacaktır.

3)Yoğunluk: Mekân ölçülendirme hesaplarında 1.50 m2/kişi ve 5.25 m3/kişi esas alınacaktır.

4)Kapılar: (1.80) metreden dar olmayan bir giriş-çıkış kapısı ve ayrıca yine cadde ve sokağa açılan en az (1.80) metre genişliğinde ve dışa açılabilen bir kapı ile bağlantılı ayrı bir çıkışı içermelidir. Tüm dışa açılan kapılar, en az kapı kanadı veya kanatlardan büyüğünün genişliği kadar içeriden yapılacaktır.

5)Havalandırma: Salonlarda havalandırma ve klima tesisatı olacak ve projesi istenecektir. Ayrıca bodrum katta yapıldığında, yeterli tabii havalandırma sağlanamaması halinde projesine uygun yeterli ebatta hava bacaları teşkil edilecektir.

6)WC.’ler: Her 25 kişiye erkekler için l lavabo ve pisuar, bayanlar için bir lavabo ile her 25 kişiye en az 1 kadın, 1 erkek olmak üzere wc. yapılacaktır. Wc. kabinleri (l.20xl.50) metre olmalı, lavabo konulduğu takdirde (l.20×2.00) metre olmalıdır.

7) Bu tip binalarda; bedensel özürlülerin kullanımına uygun en az 1 lavabo ve wc. yapılması zorunludur. Yapılacak olan bu mekânların ebatları (1.80×2.00) metreden az olamaz, kapısı eşiksiz ve dışa açılır, kapı temiz genişliği en az (1.00) metre genişliğinde olacaktır.  

Engelli wc.’lerinin bodrumda düzenlenmesi halinde bodruma iniş çıkışlarının sağlanabileceği rampa veya asansör yapılacaktır.

8)Tesisat projeleri: Tesisat projelerine ilave olarak yangın yönetmeliklerine uygun yangın alarmı ve yangın söndürme tesisat projesi istenecektir.

9)Üst katlarda yangın merdiveni zorunludur. Ateşe dayanıklı malzemeden yapılacaktır.”

Şeklinde Komisyonca uygun görülmüş olup;

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek; İlimiz Merkez İlçesinde, Alkollü restoran, lokanta ve birahane açmak için seçilen mekanlarda uygulanması gereken şartları belirten 20.11.2009 tarih ve 2009/277 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararının iptal edilmesine ve yukarıda belirtilen Alkollü İş Yerleri, Restoranların açılması için seçilen mekanlarda uygulanması gereken şartları belirten yönetmeliğin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (m) bendine istinaden aynen kabul ve tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 399 

Bolu İli, Merkez İlçesi, Büyükcami Mahallesi 60 ada 5, 7, 24 nolu parsel numarasına kayıtlı taşınmazların 60 ada 5 nolu parsel numarasına kayıtlı taşınmazın 15,90 m² Bolu Belediyesine, 0,10 m² şahsa, 60 ada 7 nolu parsel numarasına kayıtlı taşınmazın 13,91 m² Bolu Belediyesine, 0,09 m² şahsa, 60 ada 24 nolu parsel numarasına kayıtlı taşınmazın 36,77 m² Bolu Belediyesine, 0,23 m² şahsa aittir. Bolu Belediyesi tarafından ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) için açılan dava sonucu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2018/17 Esas sayılı dosyasına istinaden 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) bendine göre takas veya trampa yapılması, satın alınması, satın alınması için ihaleye girilmesi, satın alınması ile ilgili tapuda yapılacak devir işlemlerinde ve satın alınması için gerekli her türlü iş ve işlemlerin yapılmasında Belediye Başkan Yardımcısı Mansur ŞEN’e yetki verilmesi konusu Komisyonca uygun görülmüş olup;

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek; İlimiz Merkez Büyükcami Mahallesi 60 ada 5, 7, 24 nolu parsel numarasına kayıtlı taşınmazlardaki Belediyemiz hisseleriyle şahıslara ait hisselerin, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) için Belediyemizce açılan dava sonucu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2018/17 Esas sayılı dosyasına istinaden            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) bendine göre takas veya trampa yapılması, satın alınması, satın alınması için ihaleye girilmesi, satın alınması ile ilgili tapuda yapılacak devir işlemlerinde ve satın alınması için gerekli her türlü iş ve işlemlerin yapılmasında Belediye Başkan Yardımcısı Mansur ŞEN’e yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 400 

Bolu İli, Merkez İlçesi, Karaköy Mahallesi, 1779 nolu parsel numarasına kayıtlı taşınmaz, Çıkınlar Mahallesi, 691 ada 5 nolu parsel numarasına kayıtlı taşınmaz, Büyükcami Mahallesi 2920 ada 1 nolu parsel numarasına kayıtlı taşınmazdaki 8 ve 9 nolu bağımsız bölümlerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendine istinaden, satışı, takası, trampası uygun bulunmuş olup, Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi konusu Komisyonca uygun görülmüş olup;

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek; İlimiz Merkez Karaköy Mahallesi, 1779 nolu parsel numarasına kayıtlı taşınmaz, Çıkınlar Mahallesi, 691 ada 5 nolu parsel numarasına kayıtlı taşınmaz, Büyükcami Mahallesi 2920 ada 1 nolu parsel numarasına kayıtlı taşınmazdaki 8 ve 9 nolu bağımsız bölümlerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) bendine istinaden, satışı, takası, trampa yapılması için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 401 

09.07.2014 tarih ve 2014/213 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile “Kent merkezinin sıhhileştirilmesi amacıyla Hurdacı işletmelerinin faaliyet göstereceği alanla ilgili olarak alınan, 09.05.2012 tarih ve 226 sayılı Meclis Kararının iptaline, Hurdacı işletmelerinin Bolu İli, Merkez İlçesi, Yeniakçakavak, Susuzkınık ve Yazıören Köyü sınırları içinde bulunan, ekli haritada belirtilen alana taşınmasına ve yeni açılacak Hurdacı işletmelerinin belirtilen alanda faaliyet göstermesine” karar verilmiş olup, bu karara ilave olarak Bolu İli, Merkez İlçesi, Yukarısoku Mahallesi, 323 parsel numarasına kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda “Ömrünü Tamamlamış Araç Geri Kazanım” ve “Ömrünü Tamamlamış Araçların Geçici Depolanması” faaliyetinin yürütülmesi konusu Komisyonca uygun görülmüş olup;

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 09.07.2014 tarih ve 2014/213 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile İlimiz Merkez İlçesi, Yeniakçakavak, Susuzkınık ve Yazıören Köyü sınırları içindeki belirtilen alanlara taşınmasına ve yeni açılacak Hurdacı işletmelerinin belirtilen alanda faaliyet göstermesine karar verilmiş olup, söz konusu karara ilave olarak Bolu İli, Merkez İlçesi, Yukarısoku Mahallesi, 323 parsel numarasına kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda “Ömrünü Tamamlamış Araç Geri Kazanım” ve “Ömrünü Tamamlamış Araçların Geçici Depolanması” faaliyetinin yürütülmesinetoplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Daha fazla göster
Başa dön tuşu
Kapalı
1
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.
Powered by