2019 Dönemi Aralık Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 20.12.2019 - Askı İniş Tarihi: 21.01.2020

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2019 DÖNEMİ ARALIK AYI TOPLANTISI

I. BİRLEŞİM I.- II. ve III OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

KARAR NO: 478

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 535,1057 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Sarıcalar Mahallesi, 310, 311 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada ayrım hattının ve yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 479

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 535,1056 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 462 ada 637 nolu parselin bulunduğu alanda ada ayrım hattı düzenlenerek, söz konusu parsel üzerine 5 katlı kitle düzeni oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 480

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 4438,332 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 535,1058 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Yukarısoku Mahallesi, 970, 972, 973, 974, 977, 978, 979, 980 nolu parseller ve 1045 ada 1, 2, 3, 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yollarının, alan kullanım kararlarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 481

Yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Bolu İli, Merkez İlçesi, Alpağutbey Mahallesi, 2722 ada 1 nolu parselin bulunduğu alan “Emsal= 1.20 – Yençok= 9,50 m. – Tercihli Ticaret ve Toplu Konut Alanı” olarak planlı olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 535,1059 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Alpağutbey Mahallesi, 2722 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda alan kullanım kararının ve yapılaşma şartlarının “Ayrık Nizam – TAKS: 0.40 – KAKS: 1.20 – 3 Kat – Tercihli Ticaret+Konut Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 482

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 535,1060 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Karamanlı Mahallesi, 94 ada 10, 16, 20, 27, 30, 38, 40, 42 nolu parsellerin bulunduğu alan ve yakın çevresinde imar hattının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi İmar Komisyonu tarafından incelenerek uygun görülmüş ve Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiş olup; Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği teklifi uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdiki ile Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 483

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 535,1061 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Alpağut Mahallesi, 859, 1113 nolu adaların kuzeyinde bulunan park alanlarının ve Alpağutbey Mahallesi, 1114 nolu adanın güneybatısında yer alan park alanın yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 484

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 535,1062 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Gölyüzü Mahallesi, 749 ada 22, 23, 24 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada ayrım hattı düzenlenerek, yapılaşma şartlarının adanın güneyindeki 20 metrelik imar yolundan cephe alan kısmın “Bitişik Nizam – 5 Kat – Tercihli Ticaret+Konut Alanı”, kuzeyindeki 14,50 metrelik imar yolundan cephe alan kısmın “Ayrık Nizam – TAKS: 0.40 – KAKS: 2.00 – 5 Kat – Konut Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 485

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 535,1063 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Semerkant Mahallesi, 2116, 2585, 2587, 2588 nolu adaların bulunduğu alanda ada ayrım hatlarının düzenlenerek kitle düzeni oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 486

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 535,1064 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Semerkant Mahallesi, 2588 ada 2, 240 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada ayrım hatlarının düzenlenerek kitle düzeni oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi İmar Komisyonu tarafından incelenerek uygun görülmüş ve Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiş olup; Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği teklifi uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdiki ile Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 487

Bolu İdare Mahkemesinin 09.05.2019 tarih ve 2018/524 E.-2019/477 K. sayılı kararı, 17.05.2019 tarih ve 2018/427 E.-2019/523 K. sayılı kararı, 17.05.2019 tarih ve 2018/425 E.-2019/522 K. sayılı kararı, 24.05.2019 tarih ve 2018/426 E.-2019/527 K. sayılı kararı ve 29.05.2019 tarih ve 2018/424 E.-2019/540 K. sayılı kararları istinaf sürecinde olmakla beraber yerine getirilmesi amacıyla, 07.03.2018 tarih ve 2018/114 sayılı Bolu Belediye Meclis Kararının iptali ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 4438,333 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 535,1065 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Tabaklar Mahallesi, 40 ada 20, 21 nolu parseller, 240 ada 13 nolu parsel, 808 ada 152 nolu parsel, 1932 ada 115, 116, 117 nolu parseller, 1915 ada 1, 3 nolu parseller, 428 ada 146 nolu parseller ve yakın çevresinde imar yollarının, alan kullanım kararlarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 488

Bolu İdare Mahkemesinin 07.05.2019 tarih ve 2018/525 E.-2019/471 K. sayılı kararı, 09.05.2019 tarih ve 2018/524 E.-2019/477 sayılı kararı ve 16.05.2019 tarih ve 2018/565 E.-2019/512 K. sayılı kararları istinaf sürecinde olmakla beraber yerine getirilmesi amacıyla, 07.03.2018 tarih ve 2018/129 sayılı Bolu Belediye Meclis Kararının iptali ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 4438,334 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 535,1066 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Karamanlı ve Tabaklar Mahalleleri, Şemsi Ahmet Paşa Caddesi ve İsmet Paşa Caddesinde imar yolunun 14,50 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 489

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 4438,335 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 535,1067 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Yukarısoku Mahallesi, 23MII, 23MIII, 23NI nolu paftalarda bulunan yaklaşık 19 hektar alanda imar hatlarının, ada ayrım hatlarının, imar yollarının, alan kullanım kararlarının, yapı yaklaşma mesafelerinin ve yapılaşma şartlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı Revizyonu uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 490

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 535,1068 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Yukarısoku Mahallesi, 534 nolu parselin bulunduğu alanda sağlık koruma bandı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 491

İmar Komisyon Raporundaki Zemin Katta Otopark Yapılması ve Çevre Düzenlemeleri konusunun görüşmelerinde Meclis Üyeleri tarafından 10 dakika ara verilmesi talebine istinaden Belediye ve Meclis Başkanı toplantıya 10 Dakika ara verdi. Süre dolmasına müteakip 2. Oturum açıldı. Meclis Üyelerinin yerlerinde bulunmadığından Belediye ve Meclis Başkanı toplantıya 5 Dakika ara verdi. Süre dolmasına müteakip Belediye ve Meclis Başkanı tarafından 3. Oturum açıldı. Oturumda Komisyon Roporu görüşülmesine devam edilerek;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 535,1069 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 Ölçekli Bolu Merkez Uygulama İmar Planı Plan Notlarına;

17. ZEMİN KATTA OTOPARK YAPILMASI VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

17.1. Zemin Katta Otopark Düzenlenmesine Dair Genel Hükümler

17.1.1. Tercihli Ticaret+Konut alanları ve Konut Alanlarında zemin kat, otopark ve teknik hacimler olarak düzenlenebilir. Zorunlu halde olduğu durumlarda kapıcı dairesi yapılabilir bunun haricinde bağımsız bölüm yapılamaz.

2 katlı alanlarda zeminde otopark yapılması durumunda Yapı saçak kotu= 9.00 m. olup zemin (otopark) + 2 kat yapı yapılabilir.

3 katlı alanlarda zeminde otopark yapılması durumunda Yapı saçak kotu = 12.00 m. olup zemin (otopark) + 3 kat yapı yapılabilir.

4 katlı alanlarda zeminde otopark yapılması durumunda Yapı saçak kotu = 15.00 m. olup zemin (otopark) + 4 kat yapı yapılabilir.

5 katlı alanlarda zeminde otopark yapılması durumunda Yapı saçak kotu = 18.00 m. olup zemin (otopark) + 5 kat yapı yapılabilir.

Yukarıda belirtilen tüm kat nizamlarında zemin otoparkları ve bina giriş holleri KAKS-EMSAL ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 5. Madde 8. Fıkrasında belirtilen %30 hesabı haricidir. Bu alanda yapılan otoparklar üst katlardaki bağımsız bölümlere eklenti yapılabilir.

17.1.2. Bodrum kat yapılması durumunda zemin katta sığınak harici; pano odası, santral odası ve bu kapsamdaki tüm teknik hacimler bu kısımda yapılabilir.

17.1.3. Bitişik nizam, blok nizam yapılaşmalarda ve Ticaret Alanlarında zemin katta otopark yapılamaz.

17.1.4. Parsel köşe kırımlarından otopark girişi yapılamaz.

17.1.5. 3 kat ve üzeri yapılarda bina otopark girişleri öncelikle yan ve arka bahçelerden yapılacaktır.

17.1.6. Bahçe otopark giriş-çıkış kapısı genişliği net min. 2.80 m. ve  max. 5.00 m. olacaktır.

17.1.7. İmar parseline yapılacak olan bir yapı için parsele yol cephelerinden en fazla iki adet otopark giriş-çıkışı yapılabilir.

17.1.8. İmar parselinde birden fazla yapı bulunması durumunda, diğer yapılar için ikişer adet otopark giriş-çıkışı eklenebilir.

17.1.9. Zemin otoparklarında garaj kapısı (otomatik garaj kapısı) yapılması zorunludur.

17.1.10. Zemin katta ortak kullanımlı 10 (on) ve üzeri adetten fazla otopark yapılması halinde en az bir âdeti engelli araç kullanımına ayrılacak ve projesinde belirtilecektir. Engelli otoparkı olarak gösterilen alan hiçbir bağımsız bölüme eklenti verilemez.

17.1.11. Zeminde tahsis edilen eklenti niteliğindeki otoparkların her biri net 50 m2den büyük olamaz.

17.1.12. Zemin katta bina temizlik ve bakım odası yapılması zorunludur. Bina temizliği ve yeşil alan sulaması amacıyla ortak kullanım su aboneliği buraya alınması zorunludur. 15 m2den büyük olamaz.

17.1.13. Yapı bahçesinde tanzim edilecek açık otoparkların tesis edildiği alanın zeminlerinde, drenaj ya da yağmur suyunu toprağa geçiren malzeme uygulamaları yapılması zorunludur. Projesinde belirtilir.

17.1.14. Su basman kotu +20 cm.yi geçemez.

17.1.15. Temel alt kotu tabii zemin kotundan don seviyesinden (90 cm) az olamaz.

17.1.16. Temel don derinliği cephe aldığı yolun kırmızı kotuna göre hesaplanarak yan, ön ve arka bahçe mesafelerine yol kırmızı kotuna kadar dolgu yapılabilir.

17.1.17. İnşaat ruhsatı alınmış ancak inşaata başlanmamış parsellerde yukarıda bahsi geçen koşullara uyulmak kaydıyla tadilat ruhsatı ile uygulanabilir.

17.1.18. Yapı kullanma izni alındıktan sonra zemin katta düzenlenen otopark yerleri plan ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başka amaçlara tahsis edilemez. Kullanım amacı değiştirilemez.

17.2. Çevre Düzenlemeleriyle İlgili Genel Hükümler

17.2.1. Konut çevresinde, uygun yerlere yeşil alanlar oluşturulacak ve bu alanlar mimari projede belirtilecektir. Parselin kot aldığı ön cephesinden otopark girişi yapılamaz. Parselin ön cephesinde yapı cephesi boyunca yeşil alan yapılacaktır.

Birden fazla yola cephesi olan parsellerde en az bir yol cephesi yapı cephesi boyunca yeşil alan bırakılacaktır. Bu cephelerde otopark girişi yapılamaz.

Bir parselde birden fazla yapı yapılması durumunda toplam yol cephesi boyunun en az %30’ı yeşil alan olarak düzenlenecektir.

17.2.2. Parselde düzenlenecek yeşil alan toplamı, arsa alanının  %15’inden az olamaz. Bu yeşil alanın sağlanamadığı durumlarda eksik olan yeşil alanın her iki (2) m2 si için 1 ağaç bedeli tahsil edilir.

17.2.3. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmayan yerleşik alanlarda peyzaj projesi aranmayacaktır, bunun haricindeki tüm parsellerde peyzaj projesi ruhsat aşamasında sunulacaktır.”

Hükümlerinin eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş olup; Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 492

08.10.2019 tarih ve 2019/383 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine, 12.11.2019 tarihli ve 12910 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe ve 15.11.2019 tarih ve 13112 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe ile Bolu İli, Merkez İlçesi, Salıbeyler Mahallesi, 114 nolu parselin bulunduğu alana itiraz edilmiştir.

Bahse konu itirazlar incelenmiş olup itirazların uygun görülmesi ve 08.10.2019 tarih ve 2019/383 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan imar planı değişikliğinin gelecek meclis dönemlerine görüşülmek üzere iptal edilmesi konusu Komisyonca uygun görülmüş olup,

Meclisçe de söz konusu itirazlar uygun görülerek Belediyemiz Meclisinin 08.10.2019 tarih ve 2019/383 sayılı Kararı ile onaylanan imar planı değişikliğinin gelecek meclis dönemlerine görüşülmek üzere iptal edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 493

Bolu İli, Merkez İlçesi, Yeniköy Köyü, 110 ada 15, 17 nolu parsellerin bulunduğu alan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Sanayi Alanı” olarak planlı olup, 15 metrelik imar yolu bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 4438,336 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 535,1070 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Yeniköy Köyü, 110 ada 15, 17 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında 15 metrelik imar yolunun güneyinde “Atık Geri Kazanım, Bertaraf, Geri Dönüşüm, Enerji Üretimi Tesisi Alanı” düzenlenmesine, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 15 metrelik imar yolunun kuzeyinde yapı yaklaşma mesafeleri belirtilerek “Emsal: 0.50 – Yençok: Serbest – Sanayi Alanı”, imar yolunun güneyinde ise yapı yaklaşma mesafeleri belirtilerek “Emsal: 0.60 – Yençok: Serbest – Atık Geri Kazanım, Bertaraf, Geri Dönüşüm, Enerji Üretimi Tesisi Alanı” düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 494

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 535,1071 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Ösenek Mahallesi, 10 ada 14, 15, 16, 17 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada köşesinin, ada ayrım hattının ve kitle düzeninin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oyçokluğuyla karar verildi.

Daha fazla göster
Başa dön tuşu
Kapalı
Mesaj At...
1
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.
Powered by