2 Adet Taşınmaz Satışı İhale İlanı

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İŞİNE AİT İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 35/c maddesi Açık Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.

 

SIRA

 

MEVKİİ

 

CİNSİ

 

HİSSE ORANI

 

EKLENTİ

 

İMAR DURUMU

 

ALANI

(Brüt m2)

 

MUHAMMEN BEDEL  

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE USULÜ İHALE GÜN

VE SAATİ

1 Gölyüzü Mah. 754 Ada 11 Parsel 4 no’lu (Bağımsız Bölüm)  

TAM

 

YOK

1. Kat

(Kat İrtifakı)

 

71,00

 

200.000,00TL

(ikiyüzbin)

 

6.000,00TL

 

35/C AÇIK TEKLİF 27.07.2021

Saat:14:00

2 Gölyüzü Mah. 754 Ada 11 Parsel 9 no’lu (Bağımsız Bölüm)  

TAM

 

YOK

2. Kat

(Kat İrtifakı)

 

82,50

 

230.000,00TL

(ikiyüzotuzbin)

 

7.000,00TL

 

35/C AÇIK TEKLİF 27.07.2021

Saat:14:02

2- Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı, ihale usulü belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmazlar Bolu Belediye Başkanlığınca Belediye Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır.

3- İhale 27.07.2021 Salı günü saat 14:00 ve müteakiben Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00(ikiyüz)TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

5- İstekliler Geçici teminat bedelini en geç ihale günü saat 13:00’e kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını geri alabilirler.

6- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

 • Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgâh belgesi,
 • Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekâleten İştirak Ediyorsa İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekâletname Ve Vekilin İmza Beyannamesi,
 • Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından belge,
 • İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
 • İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
 • Tebligat için adres beyan belgesi,
 • Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
 • İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu(en az 60(atmış) gün süreli),
 • 200,00TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname,
 • Taşınmaz mal satış şartnamesi, (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır)

7- İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü saat 13:00’ e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

8- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan Olunur.

 

4 NOLU TAŞINMAZ ŞARTNAME VE EKLERİ (450 indirme )

 

9 NOLU TAŞINMAZ ŞARTNAME VE EKLERİ (407 indirme )

 

 

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.