CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN

1 Adet Taşınmaz Satışı İhalesi İlanı

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İŞİNE AİT

İHALE İLANI

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki Listede belirtilen Taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/A, 36, 37. maddeleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.
 

  Sıra No

 

 

MAHALLE

 

ADA

 

PARSEL

 

TERK EDİLECEK ALAN (m2)

 

ALANI

(m2)

 

MUHAMMEN BEDEL (KDV Hariç)  

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN

VE SAATİ

1    Karaköy  

      Mah.

 

         0

 

262

 

466m2

 

13.563

8.000.000,00TL  

240.000,00TL

02.11.2018

Saat:14:00

 

 1. Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmaz Bolu Belediye Başkanlığınca Belediyemiz İhale Salonunda ihale ile satılacaktır.
 2. İhale 02.11.2018 Cuma günü saat 14:00’ da Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası ihale Salonunda yapılacaktır.
 3. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 (ikiyüzellilira) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi www.bolu.bel.tr adresinden bedelsiz olarak görebilir.
 1. Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması (İhale Dosyasında Aranacak Belgeler)

 

A) Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar:

 • İç Zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır,(Şartname ekinde örneği mevcuttur)
 • Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi,
 • Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,
 • Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü, (noter tasdikli)
 • İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
 • Tebligat için adres beyan belgesi,
 • Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
 • İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
 • 250,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname,
 • Taşınmaz Mal satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)

 B) Dış Zarfın Sunulması:

 • Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde ihale adı, ihalenin yapılacağı yer, tarih ve saat yazılacaktır. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.
 • Taşınmaza Kapalı Teklif usulü ile teklif verecekler. İhale Zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte 02.11.2018 tarihinde 13:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edecekler.
 • İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan Olunur.

 

1 Adet Taşınmaz Satışı İhalesi Şartname

 

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.