Site İçi Arama
Kent Bilgi Sistemi

İnteraktif

İlan

 

 

 

İstatistikler
Toplam: 3006656
Aktif: 99
Bugün: 1799
Dün: 4308

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Belediye Meclisinin 04/05/2016 tarih ve 2016/169 sayılı kararı ile Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait Tapunun Yazıören Köyü 3185 ada 1 Parselinde kayıtlı 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanunun 11. Maddesinin 4. Fıkrasına göre üretici örgütlerine 4(dört) adet işyerinin ve 11. Maddesinin 5 fıkrasına göre Toptancı Halinin başka bir alana taşınmasından dolayı 26(yirmi altı) adet işyerinin mevcut hak sahiplerine öncelik verilerek 30/05/2017 ve 13/06/2017 tarihlerinde yapılan kiralama ihalesine üretici birlikleri ve mevcut firmalar katılmadığından; Ekli listede, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre şartname esasları dâhilinde 10(on) yıllığına Açık Teklif Usulü  ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

 

 

1-İdarenin

 

     a) Adı                                                

  : Bolu Belediye Başkanlığı

b) Adresi             

:Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:95

                                                          Merkez/BOLU

c) Telefon ve Faks Numarası

: Tel: 444 26 58 Dahili: 125  Faks:0.374 212 22 65

 

 

 

 

2-İhale Konusu

 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Ekli tabloda belirtilen 30 adet taşınmazın kiralanması

b) Yeri

 

 

: Ekli tabloda 30 adet taşınmazın Ada, Pafta, Parsel ve

  Adres bilgileri belirtilmiştir.

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:95 Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 15/09/2017 Cuma Günü Saat:14.00’de başlayıp

  ekli tabloda gösterilen sıraya göre.

c) Usulü    

: 2886 sayılı  DİK 35/c maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile,
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

     İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

A-  Üretici, Komisyoncu ve Tüccarlara kiralanacak işyerlerinin ihalesine katılacaklarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler,

1-Üretici ise;

a)    Ziraat Odasından alınmış 2017 Çiftçi Belgesi,

b)   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış 2017 yılına ait ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) ye kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c)    Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,

d)   Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

e)   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

        ea)   Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

        eb) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği imza yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri,

f)     Muhammen bedelin %3 oranında geçici teminat yatırdığına dair belgenin aslı,

g)   Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h)   İhale dokümanın satın alındığını gösteren belgenin aslı,

ı) Bolu Belediye Başkanlığımıza vadesi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

i)     Üreticinin gerçek kişi olması halinde şahsının, Tüzel kişi olması halinde ise Yönetim Kurulu üyelerinin adli sicil kaydı,

2- Komisyoncu veya tüccar ise;

a)    Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,

b)   Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c)    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

        ca)   Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

        cb) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği imza yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri,

d)   Muhammen bedelin %3 oranında geçici teminat yatırdığına dair belgenin aslı,

e)   Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f)     İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

g)   İhale dokümanın satın alındığını gösteren belgenin aslı,

h)   Bolu Belediye Başkanlığımıza vadesi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

ı) Komisyoncu ve Tüccarların gerçek kişi olması halinde bu kişilerin, Tüzel kişi olması halinde ise Yönetim Kurulu üyelerinin adli sicil kaydı,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgisine göre, bu maddenin (a),(b),(c),(j) ve (l)     bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

B- Üretici Örgütlerine kiralanacak işyerlerinin ihalesine katılacaklarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler,

a)  Üretici örgütü olduğunu gösterir ilgili kamu kurumundan alınmış belge,

b) Üretici Örgütünü temsile yetkili olduğunu gösterir onaylı belge ve noter onaylı imza sirküleri,

c)  Yönetim Kurulu üyelerinin adli sicil kaydı,

d) Bolu Belediye Başkanlığımıza vadesi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

e)  Muhammen bedelin %3 oranında geçici teminat yatırdığına dair belgenin aslı,

f)  İhale dokümanın satın alındığını gösteren belgenin aslı,

 5- İhale dokümanı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00.-TL (İkiyüzelli Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

6- İhale başvuru dosyaları 15.09.2017 Cuma Günü ihale Saatine kadar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir..

İlan olunur.

 

Ek        : Kiralaması yapılacak taşınmazlara ait ekli liste

 

 

Ek: Taşınmaz Listesi

BOLU BELEDİYESİ
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT LİSTE

S.No

Adres

Niteliği

Alanı
(m²)

Muhammen Bedeli

Geçici
Teminatı

Kira
Süresi

Niteliği

İhale Tarihi

İhale
Saati

Aylık (TL)

1

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 1        BOLU

 

Dükkan

111,25 m²

1.550,00 + KDVTL

6.000,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:00

2

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 2        BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:02

3

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 3        BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:04

4

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 4        BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:06

5

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 5        BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:08

6

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 6        BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:10

7

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 7        BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:12

8

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 8        BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:14

9

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 9        BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:16

10

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 10      BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:18

11

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 11       BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14.20

12

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 12      BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:22

13

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 13       BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:24

14

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 14      BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:26

15

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 15      BOLU

 

Dükkan

111,25 m²

1.550,00+KDVTL

6.000,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:28

16

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 16      BOLU

 

Dükkan

111,25 m²

1.550,00+KDVTL

6.000,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:30

17

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 17       BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:32

18

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 18      BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:34

19

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 19      BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:36

20

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 20      BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:38

21

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 21       BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:40

22

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 22      BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:42

23

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 23       BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:44

24

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 24   BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14.46

25

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 25      BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:48

26

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 26       BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:50

27

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 27       BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:52

28

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 28       BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:54

29

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 29       BOLU

 

Dükkan

107,2 m²

1.400,00 + KDVTL

5.100,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:56

30

Yazıören Köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hal içi No: 30       BOLU

 

Dükkan

111,25 m²

1.550,00 + KDVTL

6.000,00TL

10 YIL

Üretici, Tüccar, Komisyoncu

15 Eylül 2017 Cuma

14:58

Haber tarihi: 23 / 08 / 2017
Haber Okunma: 1996
Haber Yorumları: 0
Önceki: 24.08.2017 VEFAT İLANI
Sonraki: 23.08.2017 SU ANALİZ RAPORU


Fotoğraf Galerisi

İğne Oyası
5 fotoğraf

Çeşmeler
5 fotoğraf

Bolu Adası
2 fotoğraf

Bolu Kent Müzesi
17 fotoğraf

Deprem Müzesi
8 fotoğraf

Bamer
2 fotoğraf

Bolu Müzesi
16 fotoğraf

Umut Evi
3 fotoğraf
Haber ve Duyurular
Halk Müziği Korosu’ndan muhteşem konser
Tarih: 23/11/2017
Halk Müziği Korosu’ndan muhteşem konser Bolu Belediyesi Türk Halk Müziği Kor... Devamını oku...
22.11.2017 SU ANALİZ RAPORU
Tarih: 22/11/2017
ARITILMIŞ SU Tarih 22.11.2017 Saat     09:00 13:00 16:00   &n... Devamını oku...
Karagandi Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
Tarih: 22/11/2017
Karagandi Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser Bolu Belediyesi ve TÜRKSOY organizas... Devamını oku...
Genel Başkan Yardımcısı Karacan Bolu Belediyesi’ni ziyaret etti
Tarih: 22/11/2017
Genel Başkan Yardımcısı Karacan Bolu Belediyesi’ni ziyaret etti AK Parti Genel Başkan Yardı... Devamını oku...
22.11.2017 VEFAT İLANI
Tarih: 22/11/2017
SELAHATTİN SAĞLIK Yukarısoku mahallesi halkından, Aynur SAĞLIK'ın eşi, Türkan, Gürhan v... Devamını oku...
21.11.2017 SU ANALİZ RAPORU
Tarih: 21/11/2017
ARITILMIŞ SU Tarih 21.11.2017 Saat     09:00 13:00 16:00   &n... Devamını oku...
Başkan Yılmaz 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı
Tarih: 21/11/2017
Başkan Yılmaz 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı Bolu Belediyesi tarafından ... Devamını oku...
21.11.2017 VEFAT İLANI
Tarih: 21/11/2017
  MEHMET DAŞBUNAR Seben ilçesi Gökhaliller köyü halkından, Yücel... Devamını oku...
‘Çevre Dostu’ kuruluşlara sertifikaları verildi
Tarih: 20/11/2017
‘Çevre Dostu’ kuruluşlara sertifikaları verildi Bolu Belediyesi ve Bolu &Ccedi... Devamını oku...
20.11.2017 SU ANALİZ RAPORU
Tarih: 20/11/2017
ARITILMIŞ SU Tarih 20.11.2017 Saat     09:00 13:00 16:00   &n... Devamını oku...

   Tüm haberler