Site İçi Arama
Kent Bilgi Sistemi

İnteraktif

İlan

 

 

 

İstatistikler
Toplam: 3047387
Aktif: 80
Bugün: 2888
Dün: 4315

T.C.

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

YÖNETMELİĞİ

 

BÖLÜM  I

 

A-GENEL HÜKÜMLER

 

AMAÇ     :

Madde 1- Bu yönetmelik Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenler.

 

Madde  2-  Bu yönetmelik Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde uygulanır.

 

B-ESAS HÜKÜMLER

Madde  3-  Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48 ve 49. Maddesinde yazılı müdürlüklerden olup, doğrudan Belediye Başkanı’na bağlı müdürlüklerdendir.

 

C-KURULUŞ

Madde  4-  Deyimler ve Tanımlar

 

Belediye       :  Bolu Belediyesi

Başkanlık     :  Bolu Belediye Başkanlığı

Müdürlük     :  Yazı İşleri Müdürlüğü

Personel       :  Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görevli tüm personel

Meclis          :   Bolu Belediye Meclis

Komisyon     :  Bolu Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları

 

Madde  5-  Yazı İşleri Müdürlüğü Müdür yönetiminde aşağıdaki birimlerdin ve yeteri kadar personelden oluşmaktadır.

a-Meclis İşleri ve Kararlar Memurluğu,

b-Encümen İşleri ve Kararlar Memurluğu,

c-İdari İşler Memurluğu,

d-Genel Evrak Memurluğu,

e-Arşiv ve Dokümantasyon Memurluğu

f-İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimi

g-Basın Yayın Birimi

h-İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA KONULARI

Madde  6-  Belediye Meclisi ile ilgili hizmetler:

a-Belediye Meclisinde alınan tüm kararlar için yasada gösterilen şekil ve süre içinde gerekli işlem yapılır.

b-Meclis Toplantıları Gündemi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.Maddesi gereği Belediye Başkanı tarafından belirlenerek hazırlanır. En az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulur.(Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 8.Maddesi hükümleri uygulanır.)

c-Meclis Toplantıları gündemi hazırlanmasındaki esaslar şöyledir; Başkanlık yazıları gündemin ilk maddesini oluşturur. Meclis İhtisas Komisyonları Raporlarının gündeme alınması için raporların, komisyonu oluşturan üye tam sayısı çoğunluğunca imzalanmış olması gerekir. Eğer komisyon ilgili konu hakkında herhangi bir çalışma yapmamış ve rapor düzenlememiş ise ilgili konu Meclis Başkanlığınca direkt gündeme alınır.

d-İlgili daire müdürlüklerinin önerileri, Yasa –Tüzük-Yönetmelik esaslarına uygun olmalıdır. Uygun olmayan istemler için Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün görüşü alınır. Öneri, içeriği yönünden birkaç müdürlüğü ilgilendiriyorsa, ilgili müdürlüklerin görüşü alınır. En uygun biçimde ve tamamlanmış olarak Meclis’e sunulur.

e-Belediye yasası ve özel yasalara göre Meclis’e gönderilecek evrakların yasadaki şekil ve şartlara uygun olarak belirtilmiş sürede sonuçlandırılması için gerekli özen gösterilir.

f-Mecliste görüşülmesi gereken konular önce Başkanlığın incelemesine sunulur. Başkan’ın Encümenin bilgisi ve incelemesine gerek gördükleri Encümen Kararı ile Encümence, diğerleri Başkan’ın havalesi ile Meclis Gündemine alınır.

g-Meclis’e gönderilecek yazılar Meclis Başkanlığı adına yazılı Başkanlık yazısı ile Meclis’e sunulur.

h-Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları’nın istemi doğrultusunda komisyon çalışmalarında bulunmak üzere raportör görevlendirilir.

i-Meclis üyelerince olağan toplantıda verilen önergelerin ilgili birimlerce verilen cevabı yine Belediye Başkanı veya görevlendireceği yardımcılar tarafından önerge sahiplerine, Meclis’in toplantı süresi içerisinde yazılı bilgi şeklinde iletilir.

j-Meclis çalışmaları ve müzakerelerini içeren zabıtalar, dosyalar halinde belgelenir.

k-Meclis üyelerinin Meclis toplantılarına gelip gelmediklerini belirlemek amacı ile her oturum için imza defterine toplantı tarihi ile Meclis üyelerinin isim ve imzaları açılır.

l-Dairesince Meclis’e önerilen konuların, yasa, tüzük, yönetmelik gibiilgili mevzuatlara olan bağı açıkça belirtilir.

 

Madde  7-  Belediye Encümeni  çalışmaları ile ilgili görevler:

            Encümen çalışmaları ile ilgili hizmetler aşağıdaki şekilde yürütülür;

a-Encümene Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

b-Encümen gündemi Belediye Başkanı tarafından belirlenir.

c-Encümene gönderilecek yazılarda silinti, kazıntı olmaması asıldır. Düzeltme ve çizinti varsa, üzerleri mühürlenmiş ve  imzalanmış olmalıdır.

d-Encümen Gündemi Raportörü tarafından hazırlanır. Hazırlanan gündem çoğaltılarak Encümen Üyelerine dağıtılır.

e-Acele hallerde Encümen Başkanının “Acele” kaydını koyduğu evrak Gündem dışı olarak o günkü Gündeme alınır.

f-Gündemdeki konular Gündeme açık ve öz olarak yazılır.

g-Gündeme alınan konular Gündemdeki sırasına göre Encümen Karar Defterine kaydedilir.

h-Encümen kararına katılmayıp imzadan kaçınan üyeler, katılmayış nedenlerini yazılı olarak Encümen Raportörüne verirler. Karara katılmayış nedenleri karar metni ile karar defterine aynen yazılır ve üyelerce imzalanır.

i-Encümende verilen kararlar Raportörü tarafından kesin haline getirilir ve karar metni Encümen Başkanı ve üyeler tarafından imzalanır.

j-Encümende verilen kararlar anında Encümen Karar Defterine yazılır. Encümen Başkanı ve üyeler tarafından derhal imzalanır.

k-Encümen önceden belirtilen gün ve saatte toplanır. Çoğunluk olmaması nedeni ile toplanamaz veya çoğunlukla bir karar oluşturamazsa durum Encümen Karar Defterine yazılır. Encümen Başkanı ve üyeler tarafından imzalanır.

l-Encümen toplantılarına katılamayan üyeler için Encümen Başkanınca karar defterindeki ilgili yere “Bulunmadı” veya “İzinli” diye yazılır ve imzalanır.

 

 

 

Madde  8-  Evrakla ilgili konular:

a-Belediyeye gelen  yazıları Gelen Evrak Defterine kaydettikten sonra ilgili birimlere havalesinin sağlanması ve zimmet karşılığı birimlere teslim edilmesini sağlamak. Bilgisayar kayıtlarını tutmak.

b-Belediyeden çıkan yazıları Giden Evrak Defterine kaydettikten sonra bilgisayar kayıtlarını tutmak ve zimmet karşılığı Bolu içindeki Resmi Kurum ve Kuruluşlara elden teslim etmek.

c-Bilgisayar ortamında tutulan Gelen-Giden evrak kayıtları, program tam teşekküllü  kullanım ortamına geçildiğinde bilgisayar çıktıları Gelen-Giden evrak defteri olarak kullanılabilir.

d-Posta ile gönderilecek evrakları pul ve posta zimmetine kaydedilme işlemleri için ilgili memura göndermek.

       Belediyemiz çeşitli birimlerinden gelen, 2 yılını doldurmuş evrakları dosyalama sistemi ile çıkartılan dosya fihristine göre dökümünü yaparak arşivleyip arşivde muhafaza etmek.

 

Madde 9 – İnsan Kaynakları Biriminin görevleri

            a)Memur Personel İşlemleri:

 

 • Bolu Belediye Başkanlığı personelinin kadro düzenlemelerini her yıl ayrıntılı olarak yapmak, Belediyemizin ihtiyacına göre Norm Kadro esasları dahilinde kadro ihdas ve iptalinin hazırlanarak, teklifi Belediye Meclisine sunmak ve sonucunda uygulamak,
 • Belediye hizmet esaslarına göre personel gereksinimlerini kısa ve uzun vadeli olarak tespit etmek, mevcut personelin etkin ve verimli olarak hizmet görmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve sonucunu Belediye Meclisine sunmak, alınan kararları uygulamak,
 • Belediye hizmetlerinin değişen şartlarını göz önünde bulundurarak hizmetlerin tanımı, tanıma uygun olarak sınıflandırma ve kadro düzenlemesini sağlamak suretiyle personel hareketlerini yürütmek,
 • Belediye birimleri arasındaki personel işlerinin belli esaslar dahilinde mevzuata uygun ve her birimde aynı şekilde yapılmasını ve uygulamasını sağlamak,
 • Açıktan atama ve asalet tasdiki ile ilgili işlemleri yapmak ve yürütmek,
 • Kayıt yapma ve kapama işlemlerini yerine getirmek,
 • Personelin izin, istirahat vb. durumları ile ilgili hizmetleri yürütmek, takiplerini yapmak,
 • Personel hareketleri ile ilgili olarak aylık ve yıllık olmak üzere istatistik bilgileri düzenlemek,
 • Personelin sigorta ve askerlikte geçen hizmetlerinin değerlendirilmesi bakımından, borçlanma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Özlük sicil dosyalarını muntazam bir şekilde düzenlemek ve içindeki bölümlerin noksansız tanzimini sağlamak,
 • Belediye sicil yönetmeliğinin yasalar ve genel sicil yönetmeliğindeki esaslar çerçevesinde hazırlanarak, yürürlüğe koymak, sağlıklı olarak uygulanmasını sağlamak ve sicil defterine işlemek,
 • Personel derece ve kademe terfileri ile ilgili işlemleri, mevzuat hükümlerine göre zamanında yerine getirmek,
 • Belediyeden ayrılan ve Belediyemize gelen personelin nakil işlemlerini yürütmek,
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün bütçe çalışmalarını yapmak,
 • Sendika faaliyetlerini yakından izleyip, sözleşme esaslarının sağlıklı olarak tatbikini sağlamak,
 • Belediye personelinin hizmet içi eğitim ihtiyacını tespit etmek,eğitim plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
 • Belediye Personelinin kimlik kartı işlemlerini yürütmek, takibini yapmak ve dağıtımını sağlamak,
 • Eğitim faaliyetleri için gerekli olabilecek ortamı, araç gereç ve teknolojiyi belirlemek, diğer birimlerin eğitim merkezindeki faaliyetlerini zamanlamak ve koordine etmek,
 • Mali yıl içersinde Resmi Gazete ile yayımlanarak mali yıl içerinde ödenecek olan maaşlar ile ilgili düzenlenen Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminat Cetvelleri, çalışanların unvan, derece ve kademelerine göre cetvellerin oluşturulup tanzim edilerek vize edilmek üzere Valilik Makamı’nın onayına sunulması,
 • Emeklilik vb. durumlarda gerekli belgeleri düzenlemek, işlemleri yürütmek, takip etmek ve ilgili kuruluşlara bildirmek,
 • 3308 Sayılı Kanun gereğince Belediyemizde Mesleki Eğitimi yapacak, meslek lisesi stajer öğrencilerin tespiti yapılarak, sözleşmelerini düzenlemek ve her ay puvantajlarının yapılarak, Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
 • Memur personelin disiplin suçları ile ilgili disiplin kurulunca verilen cezaların, yazışmaların ve takibinin yapılarak, sonuçlandırılmasını sağlamak ve cezaların ilgililere duyurulmasını temin etmek,
 • Personelin talep ettiği belgeleri ( Hizmet Belgesi, çalışma belgesi vb.) hazırlamak,
 • Personelin bilgilerinin bilgisayar ortamında tutulması ve güncellenmesini yapmak,
 • Memur personelin askerlik işlemlerinin takibini yapmak,
 • Ödül ve performans işlemlerini yapmak,
 • Öğrenim değişikliği yapan memurların intibak işlemlerini yapmak,
 • Memurların kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık karnelerinin düzenlemek,
 • Memur personelin talebi halinde, pasaport belgesini düzenleme işlemlerini yapmak ve ilgili kuruma sevkini yapmak,
 • Memur personelin Emekli Sandığı ile SSK birleştirme işlemlerini yapmak,
 • 3628 Sayılı Mal Bildiriminde bulunması, rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili mücadele kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ait mal bildirimlerinde bulunulması hakkında yönetmelik hükümlerine göre, memurların ve işçi niteliği taşımayan diğer görevlilerin ve Belediye Meclis Üyelerinin mal bildirimlerinin, işe girişte ve sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda verilmesinin sağlanması için gerekli yazışmaları yapmak, mal bildirimlerini gizli dosyalarda muhafaza etmek,
 • Üniversite öğrencilerinin yaz dönemi stajları ile ilgili staj işlemlerini yapmak, staj dosyalarının düzenlenmesini sağlamak ve staj sicil fişlerinin okuluna gönderilmesini temin etmek,
 • Yürürlükteki mevzuat gereği, memur personele yapılacak her türlü ödemelere ( maaş, fazla mesai, harcırah vb. ) ait belge ve işlemleri yapmak.

 

b) İşçi Personel İşlemleri:

 

 • İş yasası ve Sosyal Güvenlik Kanunlarına karşı sorumluluklarının yerine getirilmesi ile oluşan mevzuat değişikliklerinin takibini yapmak,
 • İşçi personelin çalışma yerlerini ve durumlarını, işçi sağlığı ve güvenliği açısından kontrolünü yapmak, yasalara uygun bir ortamda çalışabilmesi hususunda girişimlerde bulunmak, işbirliğini sağlamak için ilgili birimlere koordine tesis etmek,
 • İşçi personelin atanması ve görevlendirilmesini yapmak,
 • Sendika faaliyetlerini yakından izleyip, sözleşme esaslarının sağlıklı olarak tatbikini sağlamak,
 • T.İ.S. bağlı olarak Hizmet Sözleşmelerinin hazırlanması ve işçilerin özlük haklarının takip edilmesi,
 • İşçi personelin günlük ücret artışlarının T.İ.S. hükümlerine göre uygulamak,
 • İşçi personelin özlük dosyalarının muntazam bir şekilde düzenlemek ve içindeki bölümlerin noksansız tanzimini sağlamak,
 • Emeklilik vb. durumlarda gerekli belgeleri düzenlemek, işlemleri yürütmek, takip etmek ve ilgili kuruluşlara bildirmek,
 • İşçi personelin disiplin suçları ile ilgili disiplin kurulunca verilen cezaların yazışmalarını ve takibini yapmak,
 • İşçi personelin askerlik işlemlerinin takibini yapmak,
 • Emekliliğe hak kazananların emekliye sevk edip, emeklilik işlemlerini tamamlamak,
 • İhtiyaca göre işçi kadrolarının yeni uygulanan norm kadro standartlarına göre yeniden düzenlemek, kadro ihdas ve iptal işlemlerini hazırlamak ve teklifini yapmak ve uygulamak,
 • Belediyemizde kanun hükümleri gereğince çalıştırılması zorunlu olan eski hükümlü, özürlü ve terörle mücadele malulü işçi personelin işlemlerini yapmak,
 • Yürürlükteki mevzuat ve T.İ.S. hükümleri gereği, işçi personele ücret, ikramiye ve diğer sosyal haklara ait belge ve işlemleri yapmak.

 

c ) Sözleşmeli Personel İşlemleri:

 

 • 5393 Sayılı yasanın 49. maddesi gereği istihdam edilen sözleşmeli personelin  başvurularını almak,
 • Sözleşmeli olarak istihdam edilerek, personelin mevzuat gereği yazışma ve işlemlerini yürütmek,
 • Sözleşmeli personelin özlük ve ücretlerini takip ve tahakkuk ettirmek.

 

d) Personel Eğitim İşlemleri:

 

 • Hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek, planlamak,
 • Eğitim organizasyonlarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
 • Yeni işe alınan personelin oryantasyonunu sağlamak için eğitimler planlamak.

 

Madde  10 -  Basın Yayın Biriminin Görevleri:  

 

a)      Basın Yayın Biriminin Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 • Editör
 • Muhabir
 • Foto muhabir
 • Montaj görevlisi – Kameraman
 • Grafik tasarımcı
 • Arşiv görevlisi

 

b) Birimin görevleri

T.C. Bolu Belediyesi'nin amaçları prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Basın Yayın ile ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir Basın, Yayın, iletişim ve haberleşme ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmekten, Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanmasından, halkın yönetim hakkındaki düşüncelerinin yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmekten, kurumun faaliyet alanına giren gelişmeleri takip etmekten, Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım için gerekli olan çalışmaları yürütme hakkında Belediye Başkanına karşı sorumlu olan müdürlüktür. Birimin görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

n  Belediyenin Basın Yayın faaliyetlerini tüm boyutlarıyla ele alarak, genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte bir Basın, Yayın stratejisinin belirlenmesinde amiriyle birlikte hareket eder.

n  Basın kuruluşlarıyla Belediye ilişkilerinin yürütülmesini sağlar.

n  Basınla ilişkilerin amaç hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yapar ve amirinin bilgisine sunar.

n  Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçer.

n  Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu kurumlara verir ve takip eder.

n  Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını ve sosyal medyayı takip ederek Bolu Belediyesinin leh ve aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili olarak Belediye Başkanına düzenli olarak rapor verir. Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili olarak arşiv oluşturur.

n  Belediye Başkanının medya ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ayarlar.

n  Belediye Başkanının düzenleyeceği basın toplantılarının organizasyonunu yapar.

n  Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimleri yapar ve materyalleri ihtiyaç duyan müdürlüğe verir. Arşivlenmeleri ile ilgili çalışmaları yürütür.

n  Belli zamanlarda bülten için gerekli olan araştırmaları ve çalışmaları yaptırır. Web sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlayıp Bilgi İşlem Birimi ile koordinasyon halinde sitenin sürekli güncelliğini sağlamaktan sorumludur.

n  Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yaparak sinevizyon gösterilerini düzenler.

n  Belediyenin hizmetlerinin alt yapısının birimlerin etkinliklerinin ve organizasyonların vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütür.

n  Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu politikanın halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın Belediye yönetimine karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanması, halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütür.

n  Halkın yönetimden bilgi edinme hakkının göz önüne alınarak yürütülen faaliyetler ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlanır ve Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantıları organize edilir.

n  Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımının yapılmasını, basılmasını sağlar, çalışmaları kontrol eder.

n  Kurumun yürüttüğü faaliyetlerin kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler ile tanıtım ve duyuru materyallerin basım yayım çalışmalarını yürütür. Etkin bir biçimde yapılması için gerekli organizasyonu ve etkinliklerin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

n  Belediye Başkanı tarafından çeşitli sivil toplum örgütleri vb. Belediye yönetiminin belirli dönemlerde bir araya gelerek toplantı yapmalarını, Belediyenin hizmetlerinin müzakere edilmesini sağlayan organizasyonlar düzenler. Ayrıca belirli günlerde düzenlenen halk günlerinde yapılan çalışmaların tanıtımını yapar.

 

 

Madde  11 -  Diğer Görevler    :

a-Belediye Başkanlığı tarafından verilen hizmetleri yapmak, bunlara ait yazışmaları yürütmek, dosyaları düzenlemek ve muhafaza etmek.

b-Belediye Başkanı’nın emirlerini ilgili müdürlüklere ve ilgili yerlere iletmek sonuçlarını izlemek.

 

Madde  12-  Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a-Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

b-Başkanlıktan gerek  Meclise, gerekse Encümene gönderilen evrakın Kanun, Tüzük, Yönetmelik, emir ve kararlar ışığında işlem görmesini sağlamak.

c-Meclis Toplantı gündemlerini Başkanın emirlerine göre hazırlamak ve imzasına sunmak, imzalı gündemin zamanında Meclis üyelerine dağıtılmasını sağlamak.

d-Raportörler arasında görev bölümü yapmak. İzin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan raportörün görevli olduğu bölümün boş kalmaması için gerekli önlemleri almak.

e-Başkanlıktan Encümene gönderilen evrakın zamanında ve eksiksiz  olarak ilgili raportörün eline geçmesini sağlamak.

f-Meclise veya Encümene gönderilecek dosyaları inceleyerek, usul ve esas yönünden noksanlarını ilgili Müdürlüğe tamamlattırır, gerekirse Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün de görüşü alınır.

g-Personelin kişisel ve gizli sicillerinin düzenlenmesi, personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını takip etmek, Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluşlarla işbirliği kurmak, Müdürlük işbölümü içinde çalışanların plan ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek personel arasında uyumlu bir şekilde işbirliği kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izleyip denetlemek.

h-Çalışma verimini artırmak amacıyla kanunları, İdare ve Genel Yargı Kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, ilgililerin yararlanmasını sağlayıcı önlemleri almak.

iMüdür, görev ve hizmetlerden ötürü Belediye Başkanlığı’na karşı sorumludur.

 

Madde  13-  Meclis İşleri ve Kararlar Memurluğu’nun yetki ve sorumlulukları:

a-Meclise ait yazıları hazırlar, Meclis evrakını karar defterine kaydettirir ve sonuçlarını sütunlarına işletir.

b-Meclise ait gündemde bulunan dosyaları düzenler, gündem hazırlar, bu dosyaları gündem sırasına göre numaralar ve Meclis Başkanlığına sunar.

c-Meclisten İhtisas Komisyonlarına gönderilen dosya ve yazıları komisyon raportörüne teslim eder.

d-Meclise ait yazı ve kararları düzenler, yazar, imzaların tamamlanması ve takibinden sorumludur. Tutanak özetlerini ve onaylanması gereken Meclis Kararlarını Valiliğe göndererek sonucunu takip eder ve son işlemlerini yerine getirdikten sonra Müdürlüğüne bilgi verir.

e-Meclis Üyelerince Meclis Başkanlığına verilen önerge suretlerinin ilgili Müdürlüğe gönderilmesini, gelen cevapların Başkana sunulduktan sonra önerge sahibine iletilmesini temin eder.

f-Meclis ve Daimi Encümen Üyelerinin huzur haklarının tahakkukunu yaparak zamanında ödenmesini sağlamak.

g-Meclis Üyelerine ait devam cetvelini oturumdan önce Meclis Başkanına teslim eder ve oturumdan sonra devam cetvelini teslim alarak saklar.

h-Meclis Kararlarının imzası tamamlandıktan sonra ilgili Müdürlüklere gecikmeden gönderilmesini sağlar.

 

Madde  14-   Encümen İşleri ve Kararlar Memurluğunun yetki ve sorumlulukları   :

a-Encümene ait yazıları hazırlar, imzaya sevk ettirir, karar defterine kaydeder, imzaların zamanında (gecikmeden) atılmasını sağlar.

b-Encümen Gündemini hazırlar, Gündem dosyasını oluşturur.

c-Encümene ait kararları düzenler, yazar, imzalattırmak üzere gönderir ve takibini yapar, Karar Defterini düzenli bir şekilde tutar, defterdeki imzaların tam olmasına ve eksik imzaların nedeninin yazılmasına özen gösterir.

d-Encümen kararlarının imzası tamamlandıktan sonra ilgili müdürlüklere gecikmeden gönderilmesini sağlar.

e-Encümen karar örneği almak isteyen ilgililere Müdürlüğün izni ile karar örneğini verir.

f-Encümen karar tutanak asıllarının dosyalanarak saklanmasına özen gösterir.

g-Gerektiğinde mahkeme ile inceleme yapacak bilir kişilere amirin yazılı emri ile Encümen kararları, tutanak ve defter gibi evraklar hakkında bilgi vermek. Evrağın uzun süreli kullanılması gerektiğinde örnek çıkartılarak aslına uygun olduğu onaylandıktan sonra, asılları gelene kadar suretler dosyasında saklamak.

h-Görev ve hizmetlerin yürütülmesinden ve evrakların kaybından dolayı müdüre karşı sorumludur.

 

Madde  15-   İdari İşler Memurluğu’nun yetki  ve sorumlulukları   :

a-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün her türlü özlük işlerini ve diğer birimlerle ilgili yazışmalarını yürütmek.

b-Yargı organları kurum ve kuruluşlardan ilan edilerek halka duyurulması gereken yazıları Belediye ilan memurluğuna havalesini yaparak ilan edilmesini sağlamak.

c-Müdürlüğün demirbaş, kırtasiye, araç-gereç alınması, korunması, genel bakım ve onarımlarının yaptırılması ve diğer büro hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

d-Belediye Meclisi ve Encümeni için gerekli malzeme ve kırtasiyeleri zamanında sağlamak, müdürlük kitaplığındaki kitapların kaybolmaması ve zarara uğramamasından sorumludur.

 

Madde  16-  Genel Evrak Memurluğu’nun görev, yetki ve sorumlulukları  :

a-Belediye Başkanlığı’na gelen evrakların kaydını ve havalesini yaptıktan sonra zimmet karşılığı ilgili birimlere iletilmesini, ulaşmasını sağlamak.

b-Giden evrakları zimmetle kayıt ettirerek ulaşacağı kurum ve kuruluşlara titizlikle teslim ettirmek.

c-Posta ile gönderilecek evrakların işlemlerini yaparak kısa sürede PTT’ye göndertmek.

 

Madde  17-  Arşiv ve Dokümantasyon Memurunun görev, yetki ve sorumlulukları  :

a-Arşive teslim edilen evrakları tarih ve fihristlerine göre dosyalayarak yerlerine yerleştirmek.

b-Arşivden istenilen evrak ve dosyaları zimmet karşılığı verip, takibini yaparak kaybolmamasını sağlamak, işi bitenleri yerlerine koymak

c-Arşivdeki evraklardan süresi tamamlananlara yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

d-Arşivde her evrak ve dosyaların korunması, muhafazası ve temiz tutulmasını sağlamak.

e-Arşivde bulunan tüm evrak ve dosyalardan sorumludur.

 

 

BÖLÜM  II

 

A-ORTAK HÜKÜMLER

 

Madde  18–

a-Tüm personel tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutarlar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamazlar.

b-Her vatandaşa hiçbir fark gözetmeden eşit muamele yapmak.

c- Tüm personel, mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitlerler.

d- Herhangi bir sebeple vazifelerinden ayrılan personel, muhafaza ettiği evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir-teslim evrakları Müdürlükte muhafaza edilir.

e- Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin ahenkli ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Müdür bu hususta gerekli tedbirleri alır.

 

 

B-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Madde  19- Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Madde  20-  Bu Yönetmelik Hükümlerini Bolu Belediye Başkanı yürütür.

 

İşbu Yönetmelik Belediye Meclisi’nin 07.09.2016 tarih ve 2016/306 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Haber tarihi: 11 / 10 / 2016
Haber Okunma: 2759
Haber Yorumları: 0
Önceki: 11.10.2016 SU ANALİZ RAPORU
Sonraki: BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


Fotoğraf Galerisi

İğne Oyası
5 fotoğraf

Çeşmeler
5 fotoğraf

Bolu Adası
2 fotoğraf

Bolu Kent Müzesi
17 fotoğraf

Deprem Müzesi
8 fotoğraf

Bamer
2 fotoğraf

Bolu Müzesi
16 fotoğraf

Umut Evi
3 fotoğraf
Haber ve Duyurular
Bolu Belediyesi web sitesi yenileniyor...
Tarih: 15/12/2017
... Devamını oku...
15.12.2017 SU ANALİZ RAPORU
Tarih: 15/12/2017
ARITILMIŞ SU Tarih 15.12.2017 Saat     09:00 13:00 16:00   &n... Devamını oku...
Maldivli Bakan Muiz, Bolu’ya hayran kaldı
Tarih: 15/12/2017
Maldivli Bakan Muiz, Bolu’ya hayran kaldı “Bolu turizm için mükemmel bir ... Devamını oku...
15.12.2017 VEFAT İLANI
Tarih: 15/12/2017
MEHMET ÖZBİLEN Seben ilçesi Çarşı Mahallesi halkından, Fatma ÖZBİLEN'in e... Devamını oku...
Başkan Yılmaz’dan Antalya’dan 3’ncülük kupasıyla dönen veteranlara tebrik
Tarih: 15/12/2017
Başkan Yılmaz’dan Antalya’dan 3’ncülük kupasıyla dönen veteranlar... Devamını oku...
14.12.2017 SU ANALİZ RAPORU
Tarih: 14/12/2017
ARITILMIŞ SU Tarih 14.12.2017 Saat     09:00 13:00 16:00   &n... Devamını oku...
Vali Yardımcısı Keskin’den veda ziyareti
Tarih: 14/12/2017
Vali Yardımcısı Keskin’den veda ziyareti Emekliliğini isteyen Bolu Vali Yardımcısı Mustafa ... Devamını oku...
Başkan Yılmaz hasta ziyaretlerine devam ediyor
Tarih: 14/12/2017
Başkan Yılmaz hasta ziyaretlerine devam ediyor Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz her hafta ge... Devamını oku...
Onları unutmadık
Tarih: 14/12/2017
Onları unutmadık Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bir ilke imza ata... Devamını oku...
14.12.2017 VEFAT İLANI
Tarih: 14/12/2017
KADRİYE ASLAN Seben ilçesi Değirmenkaya köyü halkından, Kemalettin ASLAN'ın eşi,... Devamını oku...

   Tüm haberler