Site İçi Arama
Kent Bilgi Sistemi

İnteraktif

İlan

 

 

 

İstatistikler
Toplam: 3047388
Aktif: 80
Bugün: 2891
Dün: 4315

T.C.

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Halkla İlişkiler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. Maddelerine ve 22 ŞUBAT 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik'te 12.09.2010 tarih ve 27697 sayılı ve …………. Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliğine dayanılarak Bolu Belediye Meclisinin ………….. tarih ve …………sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Tanımlar

MADDE 4 - Bu yönetmelikte geçen:

a)      Belediye: Bolu Belediyesi'ni,

b)      Başkanlık: Bolu Belediye Başkanlığı'nı,

c)      Müdürlük: Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nü,

d)     Yönetmelik: Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini,

e)      Müdür: Halkla İlişkiler Müdürünü,

f)       Bol Hizmet Şefi:  Halkla İlişkiler Müdürüne bağlı olarak çalışan Bol Hizmet Birim şefini,

g)      Bol Hizmet Birim Personeli: Bol Hizmet şefine bağlı olarak çalışan Bol Hizmet Birimi personelini

h)      Çağrı Merkezi Birim Şefi:  Halkla İlişkiler Müdürüne bağlı olarak çalışan Çağrı Merkezi şefini,

i)        Çağrı Merkezi Operatörü: Çağrı Merkezi şefine bağlı olarak çalışan Çağrı Merkezi Operatörünü,

j)        Halkla İlişkiler Personeli: Halkla İlişkiler Müdürüne bağlı olarak çalışan Halkla İlişkiler Personelini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Yönetim Planı

 

MADDE 5 – Kuruluş ve yönetim planına ilişkin sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir;

1)      Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

  1. Halkla İlişkiler Müdürü
  2. Halkla İlişkiler Birimi Personeli
  3. Bol Hizmet Birimi Personeli
  4. Çağrı Merkezi Birimi Personeli

2)      Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu personel dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

                                                   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

MADDE 6 – Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün görevleri aşağıda açıklanmıştır;

1)      Müdürlüğün Tanımı; T.C. Bolu Belediyesi'nin amaçları prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Halkla İlişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir Halkla İlişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmekten, Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesinden, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanmasından, halkın yönetim hakkındaki düşüncelerinin ve yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmekten, vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin alınması ve bu istek ve şikâyetlerin takibinin yapılarak vatandaşlara geri bildirimde bulunulmasından, Belediye Başkanına karşı sorumlu olan müdürlüktür.

2)      Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralandığı gibidir.

a)      Belediyenin Halkla İlişkiler faaliyetlerini tüm boyutlarıyla ele alarak, genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte bir Halkla ilişkiler stratejisinin belirlenmesinde üst amiriyle birlikte hareket eder.

b)      Belediye hizmet binalarının giriş alanları başta olmak üzere, idarece belirlenmiş tüm alan ve yerlerde Belediyeyi birinci dereceden temsil etme vazifesini üstlenerek, misafirperver bir yaklaşımla vatandaşları ve diğer kurum temsilcilerini ağırlar. 

c)      Halkın yönetimden bilgi edinme hakkı göz önüne alınarak, Belediyenin tüm iletişim kanallarının sürekli olarak açık tutulmasını ve etkin bir biçimde yönetilmesini sağlar.

d)     Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip eder ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirir,

e)      Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütür ve sonuçlandırır,

f)       Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütür,

g)      Stratejik planın hazırlanması sırasında, dış paydaşlarla ilgili yürütülecek tüm çalışmanın koordinasyonunu gerçekleştirerek, nitelikli bir görüş alışverişi ortamı oluşturulmasını sağlar.

h)      Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarını tutarak gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlar,

i)        Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu politikanın halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın Belediye yönetimine karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanması, halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütür.

j)        Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek, bu alanda faaliyetlerin etkinliğini arttıracak önlemleri belirlemek üzere anket çalışmaları hazırlatır.

k)      Belediye hizmetlerindeki eksikliklerin tespiti ve halkın Belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeylerini tespit etmek amacıyla ve bütünsel bir paydaş yönetimi anlayışı doğrultusunda düzenli olarak vatandaş memnuniyeti ölçümleri gerçekleştirir.

l)        Belediye Başkanının sosyal amaç doğrultusunda gerçekleştireceği hasta ziyareti, cenaze taziyesi vb. randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ayarlar.

m)    Belediye Başkanı tarafından yapılan hasta ziyaretlerinin ardından, hastanın durumunu takip ederek yöneticileri bilgilendirir ve tüm hasta ve cenaze taziyesi ziyaretlerini kayıt altında tutar.

n)      Belediyenin tüm birimleri ile ilgili vatandaş taleplerini alarak, bu talepleri ilgili birime aktarır ve sonuçlanmasını takip ederek vatandaşı bilgilendirir.

o)      Belediye faaliyetleriyle ilgili olarak, vatandaşın yapacağı ödemelerin tahakkuklarını gerçekleştirerek vatandaşı ödeme noktasına yönlendirir.

p)      Gelen tüm telefon aramalarıyla ile ilgili kayıtları tutar, gerektiğinde ilgiliye aktarır, gelen şikâyet ve talepleri sisteme kaydederek ilgili birimi bilgilendirir ve sonuçlanmasını takip eder,

q)      Gelen vatandaş taleplerinin sonuçlarıyla ilgili olarak haftalık ve/veya aylık raporlar hazırlayarak Belediye üst yönetimine sunar.

r)       Belediye birimlerinin, vatandaşların talepleri doğrultusunda gerçekleştirmesi gereken faaliyetlerin ve şikâyet ve taleplerin performansını sistematik olarak ölçerek Belediye yöneticilerine raporlar.

s)       Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde, yardıma muhtaç veya dezavantajlı sosyal grupların tespiti ve yardımların koordinasyonu konularında, Belediyenin ilgili birimine destek verir.

t)       Yardıma muhtaç veya dezavantajlı grupların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda, bu kişi ve grupları Bolu’nun yardımsever şirket, dernek, vakıf vb. yerleriyle bir araya getirir ve konunun tüm taraflarıyla etkin bir görevdeşlik ortamı oluşturur.  

 

Müdürlük Yetkisi

MADDE 7 -  Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlük Sorumluluğu

MADDE 8 - Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Halkla İlişkiler Müdürü’nün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 9 – Halkla İlişkiler Müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu aşağıda açıklanmıştır;

1)      Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

2)      Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

3)      Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri ve Harcama Yetkilisidir.

4)      Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

5)      Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

6)      Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 sayılı yasaya dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

7)      Halkla İlişkiler konularında kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim bakımından, vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif vb. konuları en kısa zamanda Belediyenin diğer birimleriyle çözüme kavuşturup, ilgililerine bilgi verilmesini sağlamaktan Belediye Başkanına karşı sorumludur.

8)      Müdürlüğün çalışmalarını tanzim eder ve personel arasında görev taksimatı yapar.

9)      Başkanlığı temsilen toplantılara katılır.

10)  Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapar.

 

Bol Hizmet Şefinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10 – Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelinin sorumlulukları aşağıda açıklanmıştır;

1)      Halkla İlişkiler Müdürü tarafından kendisine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar ve personeline yaptırır.

2)      Kendi biriminin işlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar.

3)      Biriminde yapılan işlerin sonuçlarını Halkla İlişkiler Müdürüne bildirir.

4)      Belediyenin genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte halkla ilişkiler stratejisinin belirlenmesinde Halkla İlişkiler Müdürüne öneriler getirir.

5)      Birime telefon veya şahsen iletilen şikâyet talep ve isteklerin kısa zamanda çözüme kavuşturulması için çalışır, belediye ve halk arasında köprü vazifesi yürütür.

6)      Gelen vatandaş başvurularının nasıl sonuçlandığı ve çözüm performansıyla ilgili olarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hedefler bazında raporlar hazırlatarak Belediye Başkanını düzenli olarak bilgilendirir.

7)      Belediyenin tüm halkla ilişkiler faaliyetlerine elinden gelen tüm desteği verir.

8)      Bol Hizmet personelinin iş, bilgi ve verimliliğini arttırabilmek için eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek İnsan Kaynakları Biriminin koordinasyonuyla bu eğitimlerin alınmasını sağlar.

9)      Halkla İlişkiler Müdürü ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

Bol Hizmet Birim Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 11 – Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelinin sorumlulukları aşağıda açıklanmıştır;

1)      Bol Hizmet Birim Personeli, Halkla İlişkiler Müdürü tarafından verilen Bol Hizmet biriminin tüm işlerinden sorumludur.

2)      Bol Hizmet birimine telefon, e-mail veya şahsen iletilen şikâyet, talep ve isteklerin kısa zamanda çözüme kavuşturulması için çalışır, Belediye ve halk arasında köprü vazifesi yürütür.

3)      Bol Hizmet birimine gelen talepleri ilgili birimlere yönlendirerek, takip eder ve sonuçlanmasıyla ilgili vatandaşı bilgilendirir.

4)      Görev unvanına uygun olan, Bol Hizmet Şefi ve/veya Halkla İlişkiler Müdürü tarafından verilen tüm işleri yapar.

5)      Gelen vatandaş başvurularının nasıl sonuçlandığı ve çözüm performansıyla ilgili olarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlar hazırlayarak Bol Hizmet Şefi ve Halkla İlişkiler Müdürüne iletir.

6)      Bol Hizmet Şefi ve Halkla İlişkiler Müdürüne karşı sorumludur.

 

Çağrı Merkezi Şefinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 12 – Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelinin sorumlulukları aşağıda açıklanmıştır;

1)      Halkla İlişkiler Müdürü tarafından kendisine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar ve personeline yaptırır.

2)      Kendi biriminin işlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar.

3)      Biriminde yapılan işlerin sonuçlarını Halkla İlişkiler Müdürüne bildirir.

4)      Belediyenin genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte halkla ilişkiler stratejisinin belirlenmesinde Halkla İlişkiler Müdürüne öneriler getirir.

5)      Birime telefon veya şahsen iletilen şikâyet talep ve isteklerin kısa zamanda çözüme kavuşturulması konusunda personelini sevk ve idare eder.

6)      Gelen vatandaş başvurularının nasıl sonuçlandığı ve çözüm performansıyla ilgili olarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hedefler bazında raporlar hazırlatarak Belediye Başkanını düzenli olarak bilgilendirir.

7)      Çağrı Merkezi personelinin iş, bilgi ve verimliliğini arttırabilmek için eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek İnsan Kaynakları Biriminin koordinasyonuyla bu eğitimlerin alınmasını sağlar.

8)      Halkla İlişkiler Müdürü ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

 

Çağrı Merkezi Operatörünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 13 – Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelinin sorumlulukları aşağıda açıklanmıştır;

1)      Çağrı Merkezi Operatörü, Çağrı Merkezi Şefi ve Halkla İlişkiler Müdürü tarafından verilen Bol Hizmet biriminin tüm işlerinden sorumludur.

2)      Çağrı Merkezine ulaşan şikâyet, talep ve isteklerin kısa zamanda çözüme kavuşturulması için çalışır, Belediye ve halk arasında köprü vazifesi yürütür.

3)      Çağrı Merkezine gelen talepleri ilgili birimlere yönlendirerek, takip eder ve sonuçlanmasıyla ilgili vatandaşı bilgilendirir.

4)      Görev unvanına uygun olan, Çağrı Merkezi Şefi ve/veya Halkla İlişkiler Müdürü tarafından verilen tüm işleri yapar.

5)      Gelen vatandaş başvurularının nasıl sonuçlandığı ve çözüm performansıyla ilgili olarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlar hazırlayarak Çağrı Merkezi Şefi ve Halkla İlişkiler Müdürüne iletir.

6)      Çağrı Merkezi Şefi ve Halkla İlişkiler Müdürüne karşı sorumludur.

 

 

Halkla İlişkiler Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 14 – Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelinin sorumlulukları aşağıda açıklanmıştır;

1)      Halkla İlişkiler Müdürü tarafından kendisine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar.

2)      Kendi biriminin işlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar.

3)      Biriminde yapılan işlerin sonuçlarını Halkla İlişkiler Müdürüne bildirir.

4)      Belediyenin genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte halkla ilişkiler stratejisinin belirlenmesinde Halkla İlişkiler Müdürüne öneriler getirir.

5)      Halkla İlişkiler birimine telefon veya şahsen iletilen şikâyet talep ve isteklerin kısa zamanda çözüme kavuşturulması için çalışır.

6)      Belediyenin tüm halkla ilişkiler faaliyetlerine elinden gelen tüm desteği verir.

7)      Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek ve bu alandaki faaliyetlerin etkinliğini arttıracak önlemleri belirlemek üzere yürütülecek anket çalışmalarını koordine eder.

8)      Belediye hizmetlerindeki eksikliklerin tespiti ve halkın Belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeylerini tespit etmek amacıyla ve bütünsel bir paydaş yönetimi anlayışı doğrultusunda düzenli olarak vatandaş memnuniyeti ölçümleri gerçekleştirir.

9)      Belediye Başkanının sosyal amaç doğrultusunda gerçekleştireceği hasta ziyareti, cenaze taziyesi vb. randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ayarlar.

10)  Belediye Başkanı tarafından yapılan hasta ziyaretlerinin ardından, hastanın durumunu takip ederek yöneticileri bilgilendirir ve tüm hasta ve cenaze taziyesi ziyaretlerini kayıt altında tutar.

11)  Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde, yardıma muhtaç veya dezavantajlı sosyal grupların tespiti ve yardımların koordinasyonu konularında, Belediyenin ilgili birimine destek verir.

12)  Yardıma muhtaç veya dezavantajlı grupların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda, bu kişi ve grupları Bolu’nun yardımsever şirket, dernek, vakıf vb. yerleriyle bir araya getirir ve konunun tüm taraflarıyla etkin bir görevdeşlik ortamı oluşturur.  

13)  Halkla İlişkiler Müdürü ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

Görevin Planlanması

MADDE 15 - Halkla İlişkiler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.


Görevin Yürütülmesi

MADDE 16 - Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 17 - Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır. Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder. Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.


Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 18 -  Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdürün parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 


BEŞİNCİ BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen Giden Evrak İşlemleri

MADDE 19 –  Halkla İlişkiler Müdürlüğü gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlemlere ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır;

1)      Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

2)      Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 20 –  Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün arşivleme ve dosyalama hususundaki sorumlulukları aşağıda açıklanmıştır;

1)      Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

2)      İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

3)      Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

4)      Dosyalama işlemi aşağıdaki gibi konularına göre ayrı ayrı yapılır.

5)      Gelen evrak

6)      Giden evrak

7)      Yazışma dosyası

8)      Tahakkuk ödeme dosyası

9)      Avans dosyası

10)  Ayniyat demirbaş dosyası

11)  Genelge ve bildiriler dosyası

12)  Resmi kurumlarla ilgili dosyalar

13)  Tanıtım malzemeleri ve materyal dosyası

14)  Çözüm masası müdürlükler bazında şikâyetler dosyası

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Denetim

 

Denetim ve Personel Disiplin Hükümleri

MADDE 21 – Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde geçerli olan denetleme ve personel disiplin hükümleri aşağıda açıklanmıştır;

1)      Halkla İlişkiler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

2)      Halkla İlişkiler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 22 - İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 23 - Bu yönetmelik Bolu Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 24 - Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

İşbu Yönetmelik Belediye Meclisi’nin 07.09.2016 tarih ve 2016/306 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Haber tarihi: 11 / 10 / 2016
Haber Okunma: 2446
Haber Yorumları: 0
Önceki: BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
Sonraki: 11.10.2016 VEFAT İLANLARI


Fotoğraf Galerisi

İğne Oyası
5 fotoğraf

Çeşmeler
5 fotoğraf

Bolu Adası
2 fotoğraf

Bolu Kent Müzesi
17 fotoğraf

Deprem Müzesi
8 fotoğraf

Bamer
2 fotoğraf

Bolu Müzesi
16 fotoğraf

Umut Evi
3 fotoğraf
Haber ve Duyurular
Bolu Belediyesi web sitesi yenileniyor...
Tarih: 15/12/2017
... Devamını oku...
15.12.2017 SU ANALİZ RAPORU
Tarih: 15/12/2017
ARITILMIŞ SU Tarih 15.12.2017 Saat     09:00 13:00 16:00   &n... Devamını oku...
Maldivli Bakan Muiz, Bolu’ya hayran kaldı
Tarih: 15/12/2017
Maldivli Bakan Muiz, Bolu’ya hayran kaldı “Bolu turizm için mükemmel bir ... Devamını oku...
15.12.2017 VEFAT İLANI
Tarih: 15/12/2017
MEHMET ÖZBİLEN Seben ilçesi Çarşı Mahallesi halkından, Fatma ÖZBİLEN'in e... Devamını oku...
Başkan Yılmaz’dan Antalya’dan 3’ncülük kupasıyla dönen veteranlara tebrik
Tarih: 15/12/2017
Başkan Yılmaz’dan Antalya’dan 3’ncülük kupasıyla dönen veteranlar... Devamını oku...
14.12.2017 SU ANALİZ RAPORU
Tarih: 14/12/2017
ARITILMIŞ SU Tarih 14.12.2017 Saat     09:00 13:00 16:00   &n... Devamını oku...
Vali Yardımcısı Keskin’den veda ziyareti
Tarih: 14/12/2017
Vali Yardımcısı Keskin’den veda ziyareti Emekliliğini isteyen Bolu Vali Yardımcısı Mustafa ... Devamını oku...
Başkan Yılmaz hasta ziyaretlerine devam ediyor
Tarih: 14/12/2017
Başkan Yılmaz hasta ziyaretlerine devam ediyor Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz her hafta ge... Devamını oku...
Onları unutmadık
Tarih: 14/12/2017
Onları unutmadık Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bir ilke imza ata... Devamını oku...
14.12.2017 VEFAT İLANI
Tarih: 14/12/2017
KADRİYE ASLAN Seben ilçesi Değirmenkaya köyü halkından, Kemalettin ASLAN'ın eşi,... Devamını oku...

   Tüm haberler